Maatschappelijk doel

Integrale Insurance Services (IIServices) n.v. werd op 3 maart 2008 door Integrale en Ogeofund opgericht om tegemoet te komen aan pensioeninstellingen die bepaalde competenties wensen uit te besteden.

 

Activiteiten

Door de samenwerking tussen Integrale en Ogeofund beschikt IIServices over een ruime kennis. Pensioeninstellingen kunnen de volgende activiteiten aan IIServices uitbesteden :


Deze lijst is niet volledig. De algemene missie van IIServices n.v. is dienstverlening en ondersteuning bieden aan verzekeringsmaatschappijen en pensioeninstellingen (vastgoedbeheer betalingen van renten, … inbegrepen).

 

Contacteer Bart Ravert voor meer informatie op het nummer 04/232 46 87, of per e-mail op het adres info@iiservices.be


1. Actuariële diensten

 • Actuariële diensten;
 • Opmaken van een financieel plan en de jaarlijkse controle ervan;
 • Reporting aan de controleautoriteit FSMA;
 • Communicatie met de aangeslotenen (benefit statement);
 • Verscheidene studies en simulaties.

2. Asset & Liability Management

 • Jaarlijkse ALM-studies zoals :
  • Analyse van de totale evolutie van de verbintenissen en van de toekomstige middelenstromen van de IBP en controle van de afstemming van het investerings- en financieringsbeleid op de verbintenissen op basis van de technische hypothesen goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de IBP;
  • Evaluatie van de verbintenissen en de toekomstige middelenstromen van elk pensioenstelsel dat binnen de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening van toepassing is.

3. Reporting

 • Jaarrekeningen afgesloten volgens de verplichtingen in de Belgische wet (balans, resultatenrekening, bijlagen en jaarlijkse activiteitenverslag);
 • Nodige ondersteuning voor de uitvoering van de verplichtingen inzake reporting aan de FSMA, in overeenstemming met de circulaires en begeleiding van de te ondernemen stappen;
 • Driemaandelijks aanleveren van boekhoudkundige staten en verslaggeving aan de Raad van Bestuur;
 • Financiële informatie aan de aangeslotenen;
 • Financiële reporting (bijvoorbeeld : portefeuilleanalyse, onafhankelijke waardering, opvolging van de fondsen ten opzichte van de benchmark, algemene maandelijkse reporting, voorbereiding en houden van financiële comités, ...).

4. Interne audit

Het instellen van een intern auditplan heeft tot doel om de adequaatheid, de effectiviteit en de efficiëntie van de interne controle te onderzoeken en te evalueren.

IIServices kan helpen om te beantwoorden aan principe 6 van de circulaire CPP-2007-2-WIBP van de FSMA.

IIServices stelt analyserapporten op, formuleert aanbevelingen en adviezen, volgt de aanbevelingen op en voert zelfs consultancy opdrachten uit.

Aangeboden studiegebieden Mogelijke actieradius
Naleving van de beleidsmaatregelen Conformiteitsaudit
Risicobeheersing Boekhoudkundige en Financiële Audit
Continuïteit en betrouwbaarheid van financiële en operationele informatiesystemen Operationele Audit
Continuïteit en betrouwbaarheid van elektronische informatiesystemen Management audit
Werking van de administratieve systemen Planning

5. Compliance

Compliance betekent het onderzoeken en verbeteren van de naleving van de integriteitsregels verbonden aan een activiteit. IIServices kan hiertoe bijdragen op verschillende manieren :

 • Het invoeren van een integriteitspolitiek (opstellen van een compliance charter en een integriteitsnota);
 • Opvolging van de wet en regelgeving en de interpretatie ervan;
 • Aanduiden van een Compliance Officer en een ombudsman of vrouw;
 • Het instellen van een consultatieprocedure, een anti-witwasprocedure en een procedure voor onderaannemingen;
 • Onderzoek en opvolging van inbreuken inzake wet en regelgeving of de interne deontologische code;
 • Sensibilisering en opleiding van het personeel;
 • Verslag en advies aan de IBP over de evolutie van de verplichtingen inzake pensioen.

6. Evaluatie van een pensioenverbintenis (IAS 19)

IIServices kan een pensioenverbintenis volgens de IAS 19-norm evalueren.

De huidige ontwikkeling van pensioenplannen binnen bedrijven heeft talrijke specialisten aangezet om zich te buigen over de manier waarop ze in de boekhouding worden opgenomen. Deze overwegingen hebben geleid tot het opstellen van boekhoudnormen voor de manier waarop de werkgever het hoofd biedt aan zijn verbintenissen rekening houdend met de kenmerken van het plan en de weerhouden hypotheses.

Om een exponentiële groei van de lasten van de vaste prestatiestelsels te vermijden, heeft de IAS 19-norm als doel de boekhoudkundige lasten rationeel en systematisch te verdelen over de volledige duur van de loopbaan van de werknemers.

Evaluatiemethode

De actuariële evaluatiemethode is de “Projected Unit Credit Method” : elk dienstjaar wordt beschouwd als rechtgevend op één deel van de aanvullende prestatie. Elk deel wordt afzonderlijk berekend om de uiteindelijke verbintenis op te stellen.

Deze methode is gebaseerd op de klassieke kostenbegrippen : HWTP (Huidige Waarde van de Toekomstige Prestaties) – AS (Actuariële Schuld) – NK (Normale Kost).

De methode voorziet een evaluatie van het dekkingsvermogen dat overeenstemt met de tegoeden die beheerd worden door een andere juridische entiteit dan de werkgever en die als doel heeft de pensioenprestaties te financieren.

Onze diensten

De beoordeling van de kostprijs van een vaste prestatieplan is erg ingewikkeld, want de uitkeringen hangen af van onzekere variabelen zoals o.a. de sterftekans van de werknemers, de waarschijnlijkheid van hun rotatie binnen de onderneming, het niveau van hun toekomstig loon en de rentevoeten. De jaarlijkse kost van een pensioenstelsel verschilt bijgevolg (vaak) van de premies die in het plan gestort worden.

IIServices neemt de studie van al deze hypotheses op zich en evalueert het pensioenstelsel. Onze ploeg levert een gedetailleerd verslag dat u een globaal overzicht geeft van deze beoordeling.


7. Risicobeheer

 • Assistentie inzake risicobeheer op verscheidene niveaus :
  • inventarisatie en opvolgen van risico's, opmaak van risicofiches inbegrepen;
  • invoeren van een beleid inzake risicobeheer;
  • opstellen van een continuïteitsplan.

8. Beheer van renten

 • Berekenen en betalen van de verzekerde prestaties in rente
 • Verplichte sociale en fiscale afhoudingen op deze prestaties;
 • Administratieve formaliteiten verbonden aan de rentebetalingen en storting van de afgehouden bedragen aan de betrokken instellingen;
 • Verstrekken van fiscale fiches.