Schematisch overzicht governanceGoede governance bij Integrale

Niets mag gedaan worden dat indruist tegen de wet en de belangen van de leden- ondernemingen en aangeslotenen. De rechten, plichten en bevoegdheden voor de verschillende organen en betrokkenen bij de werking werden duidelijk gedefinieerd en vastgelegd (zie onder Bestuursorganen).

Enkele voorbeelden :

  • Het loon van de personeelsleden van Integrale wordt vastgelegd door een Bezoldigings- en Benoemingscomité. 
  • Het Auditcomité controleert de juistheid van de jaarrekeningen.
  • Het Risicobeheercomité kijkt erop toe dat er efficiënte procedures en werkwijzen bestaan voor het beheer van de belangrijkste risico's van Integrale.
Integrale wordt gecontroleerd door externe deskundigen. Als actuaris werd de heer Jan De Roeck van Willis Towers Watson aangesteld. De jaarrekeningen worden gecontroleerd door een erkend bedrijfsrevisor, mevrouw Isabelle Rasmont van  PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren scc.


Net als andere verzekeringsmaatschappijen is Integrale onderworpen aan de wetgeving betreffende de verzekeringssector. Deze wetgeving verplicht om een erkend commissaris te benoemen. Buiten zijn algemene opdracht van commissaris brengt hij verslag uit aan de Nationale Bank van België (NBB) over de financiële situatie en het beheer van de onderneming. Zo houdt de NBB als overheidsinstantie toezicht en controle op onze activiteiten.

Een aangewezen actuaris brengt verslag uit over de tarieven, de winstverdeling, de herverdeling, de herverzekering en het bedrag van de wiskundige reserves.


Compliance en integriteitspolitiek

Compliance is een onafhankelijke functie. Zij ziet erop toe dat Integrale de regels onderzoekt en verbetert die betrekking hebben op de integriteit van het beroep van verzekeraar.

De principes van de Compliance functie zijn vastgelegd in een Compliance Overeenkomst. De functie vindt haar grondslag in de controlewet van 9 juli 1975, artikel 14 bis en de referentieomzendbrieven van de FSMA.

Meer informatie over de functie Compliance vindt u in de Compliance Overeenkomst .

Integriteitspolitiek

Aan het beroep van verzekeraar worden kwaliteits- en integriteitseisen gesteld. Daarom werd een Integriteitsnota opgesteld die zich richt naar het personeel van Integrale. De nota legt de principes vast die in acht genomen moeten worden om een goede werking te garanderen.

Het gaat hierbij om :

  • verplichtingen t.o.v. leden-ondernemingen en aangeslotenen
  • verplichtingen t.o.v. medewerkers

Deze verplichtingen hebben betrekking op de kwaliteit van de dienstverlening, discretie en de strijd tegen fraude. Lees hier de volledige integriteitsnota.