Goede governance bij Integrale

Niets mag gedaan worden dat indruist tegen de wet en de belangen van de leden- ondernemingen en aangeslotenen. De rechten, plichten en bevoegdheden voor de verschillende organen en betrokkenen bij de werking werden duidelijk gedefinieerd en vastgelegd (zie onder Structuur).

Een aantal richtlijnen zorgen ervoor dat Integrale deugdelijk bestuurd wordt. U vindt ze terug in het Memorandum inzake deugdelijk bestuur. Het loon van de personeelsleden, wordt bijvoorbeeld vastgelegd door een Beloningscomité dat samengesteld is uit de twee voorzitters van de Raad van Bestuur en de Voorzitter van de directie.

Enkele voorbeelden :

  • Het Financieel Comité ziet toe op een goede spreiding van de beleggingen en zorgt ervoor dat er geen te hoog financieel risico ontstaat. 
  • Het Auditcomité controleert de juistheid van de boekhouding en de rekeningen.
  • Integrale wordt gecontroleerd door externe deskundigen. Als actuaris werd meneer Gerard Vandenbosch aangesteld, hij is director bij ACTUARIS. De jaarrekeningen worden gecontroleerd door een erkend bedrijfsrevisor, de heer Jacques Tison, vennoot bij PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren scc.

Net als andere verzekeringsmaatschappijen is Integrale onderworpen aan de wetgeving betreffende de verzekeringssector. Deze wetgeving verplicht om een erkend commissaris te benoemen. Buiten zijn algemene opdracht van commissaris brengt hij verslag uit aan de Nationale Bank van België (NBB) over de financiële situatie en het beheer van de onderneming. Zo houdt de NBB als overheidsinstantie toezicht en controle op onze activiteiten.

Een aangewezen actuaris brengt verslag uit over de tarieven, de winstverdeling, de herverdeling, de herverzekering en het bedrag van de wiskundige reserves.