Compliance en integriteitspolitiek

Compliance is een onafhankelijke functie. Zij ziet erop toe dat Integrale de regels onderzoekt en verbetert die betrekking hebben op de integriteit van het beroep van verzekeraar.

De principes van de Compliance functie zijn vastgelegd in een Compliance Overeenkomst. De functie vindt haar grondslag in de controlewet van 9 juli 1975, artikel 14 bis en de referentieomzendbrieven van de FSMA.

Meer informatie over de functie Compliance vindt u in de Compliance Overeenkomst .

Integriteitspolitiek

Aan het beroep van verzekeraar worden kwaliteits- en integriteitseisen gesteld. Daarom werd een Integriteitsnota opgesteld die zich richt naar het personeel van Integrale. De nota legt de principes vast die in acht genomen moeten worden om een goede werking te garanderen.

Het gaat hierbij om :

  • verplichtingen t.o.v. leden-ondernemingen en aangeslotenen
  • verplichtingen t.o.v. medewerkers

Deze verplichtingen hebben betrekking op de kwaliteit van de dienstverlening, discretie en de strijd tegen fraude. Lees hier de volledige integriteitsnota.