Uniek concept

Integrale is een naamloze vennootschap die functioneert als een pensioenfonds voor meerdere ondernemingen. Dit leidt tot schaalvoordelen, eenzelfde rendement en dezelfde algemene kosten voor alle deelnemende ondernemingen.

Verdeling van de winst aan de aangeslotenen

De winst voor onze activiteiten van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 (voormalig Koninklijk Besluit van 14 mei 1969, 'KB 69') worden verdeeld in het exclusieve belang van de aangeslotenen, na aanleg van de wettelijk vereiste buffers en de financiering van Solvency II.

Billijkheids- en solidariteitsprincipe

Zowel kleine bedrijven als multinationals krijgen dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening en dezelfde producten.

Kosten bij de laagste van de markt

Een scherpe kostenstructuur is in tijden van lage marktrenten des te meer doorslaggevend om een goed rendement te halen.

Lange historiek van hoge nettorendementen

Vergelijk gerust het rendement dat onze aangeslotenen de afgelopen jaren kregen met wat andere pensioenverzekeraars gaven.

Vertegenwoordiging van leden en aangeslotenen in de Raad van Bestuur