Bestuursorganen

De leden-ondernemingen duiden in de algemene vergadering zowel de bestuurders aan die hen vertegenwoordigen, als de onafhankelijke bestuurders. De bestuurders die de aangeslotenen vertegenwoordigen worden benoemd volgens wettelijke bepalingen. Elke groep bestuurders kiest zijn voorzitter. De voorzitters oefenen beurtelings hun ambt uit gedurende 1 jaar.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur richtte 6 comités op : op een Bureau van de Raad, een Audit- en Risicobeheercomité, een Financieel Comité, een Belonings- en Benoemingscomité, een Comité voor Risicobeheer en een Beleggingscomité.

De Raad van Bestuur :

 • bepaalt de algemene strategie
 • keurt het technische beleid goed
 • houdt toezicht op het bestuur en de algemene stand van zaken
 • benoemt en ontslaat de leden van de Effectieve Leiding

Samenstelling

 • de leden-ondernemingen kiezen de helft van de leden
 • de verzekerden kiezen de andere helft van de leden

De Raad van Bestuur bestaat uit

 

De bestuurders die de werkgevers vertegenwoordigen De bestuurders die de werknemers vertegenwoordigen
Alain De Longueville, Voorzitter Victor Fabry, Voorzitter
Marc Beyens Fausto Casagrande
Etienne De Loose Nicolas Castiglione (in functie tot 29/03/2012)
Eduard Lambrechts Johan Delesie
Francis Lefèvre Francis Frédérick
Pierre Meyers Pierre Kempeneers
Marc Moles le Bailly Sabine Moonen
Daniel Motton (in functie vanaf 11/09/2012) Georges Sels
Fritz Potemans Thai Binh Nguyen
Robert Verleysen (in functie tot 11/09/2012) Erik Van Den Heede
  François Vanderschelde
                           Onafhankelijke bestuurders  
Arnoud de Pret Sylvianne Portugaels
Philippe Delaunois Marcel Savoye (in functie vanaf 29/03/2012)
Alfons Verplaetse  

 

 

* Onafhankelijke bestuurders
De selectiecriteria voor de onafhankelijke bestuurders (Besluiten van het Bureau van de Raad van 16 oktober 2008)
 


Zes comités

Volgende zes comités staan de Raad van Bestuur bij :


1. Het Bureau van de Raad en Strategisch Comité

 • Werkt de uitvoering van de strategie uit
 • Detailleert de koers van de strategie
 • Bereidt de vergaderingen van de Raad voor
Leden die de werkgevers vertegenwoordigen Leden die de werknemers vertegenwoordigen
Alain De Longueville, Voorzitter  Victor Fabry, Voorzitter
Etienne De Loose  Georges Sels
Pierre Meyers Sabine Moonen

2. Het Audit- en Risicobeheercomité

 • Oefent de toezichtfunctie van de Raad uit
 • Heeft het onderzoeksrecht van de Raad
Het Audit- en Risicobeheercomité is samengesteld uit :
Pierre Meyers, Voorzitter 
Johan Delesie
Arnoud de Pret
Pierre Kempeneers
Francis Lefèvre
Thai Binh Nguyen

3. Het Financieel Comité

 • Stelt de strategische verdeling van de activa voor
 • Controleert het totale risico
 • Wordt bijgestaan door onafhankelijke experts

Samenstelling

 • Het Financieel Comité bestaat uit drie leden van de raad van beheer en de leden van het Toezichtcomité.
 • Twee onafhankelijke deskundigen staan het Financieel comité bij.
Het Financieel Comité bestaat uit :
Arnoud de Pret, Voorzitter
Alain De Longueville
Pierre Kempeneers
Eduard Lambrechts
Pierre Meyers
Marc Moles le Bailly
Sabine Moonen
Thai Binh Nguyen
Georges Sels
François-Jozef Vanderschelde
De Leden van de Effectieve Leiding 
De onafhankelijke specialisten

4. Het Bezoldigings- en benoemingscomité

 • Legt de lonen van de Effectieve Leiding vast
 • Keurt het totale loonbudget en het sociaal beleid goed
De leden van het Bezoldigings- en benoemingscomité :
Philippe Delaunois, Voorzitter
Pierre Meyers
Sylvianne Portugaels
Georges Sels

5. Het Comité voor Risicobeheer

 • kijkt erop toe dat er efficiënte procedures en werkwijzen bestaan voor het beheer van de belangrijkste risico's van Integrale
 • bereidt de boordtabellen en de verslagen voor die worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur
 • tijdens comités geeft de Directie aan de verantwoordelijke voor het risicobeheer uitleg over de gebeurtenissen, strategische beslissingen, enz. die het risicoprofiel van Integrale kunnen wijzigen.
Het Comité voor Risicobeheer, waarvan de Voorzitter een directielid is, is samengesteld uit :
de Chief Risk Officer (CRO)
de Compliance Officer
de interne vertegenwoordiger van de actuariële functie
de verantwoordelijke voor het tweede pijlerproject van Solvency II
de verantwoordelijke van de interne controle.

6. Het Beleggingscomité

 • waakt erover dat de grenzen gerespecteerd worden die de Raad van Bestuur gedefinieerd heeft inzake strategische verdeling zoals vastgelegd in de beleggingsregels
 • stelt indicatoren op die toelaten om de invloed van de financiële strategie te evalueren op basis van de gestelde objectieven
 • volgt er regelmatig de evolutie van op
 • waarschuwt de Raad van Bestuur als de grenzen overschreden worden
 • evalueert elke nieuwe investering op basis van vastgelegde criteria en bereidt de boordtabellen en verslagen voor die aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.
Het Beleggingscomité waarvan de voorzitter een Directielid is, is als volgt samengesteld :
de Directieleden
de CRO

Het comité komt minstens 12 keer per jaar samen. Er wordt een kopie van het proces-verbaal uitgedeeld aan de leden van het Financieel Comité en aan de leden van de Raad van Bestuur.