Kapitaalverhoging

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

INTEGRALE NV

PERSBERICHT (Brussel / Luik, 29 maart 2018, 8u00)

De buitengewone algemene vergadering van Integrale heeft deze woensdag 28 maart 2018 de kapitaalverhoging goedgekeurd.

Deze kapitaalverhoging ter waarde van 165,6 miljoen euro werd volledig door Nethys nv onderschreven en bestaat uit:
- een inbreng in cash van 148,9 miljoen euro;
- een inbreng in natura van deelnemingen in Ecetia Finances ter waarde van 16,7 miljoen euro.

Integrale deelt haar resultaten over boekjaar 2017 mee in de loop van de tweede helft van april.Kapitaalverhoging

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

INTEGRALE NV

PERSBERICHT (Brussel / Luik, 27 februari 2018, 18u00)

Het Directiecomité van Integrale wil een aantal verduidelijkingen en rechtzettingen geven bij de artikels die onlangs in de pers verschenen zijn.

Integrale blijft zich verder versterken binnen de context van Solvency II
Op 1 januari 2016 is de nieuwe wetgeving voor verzekeringsmaatschappijen (Solvency II) in voege getreden. Deze wet verplicht verzekeraars er toe om een aanzienlijk eigen vermogen op te bouwen om zich tegen eventuele toekomstige crisissen te beschermen.

Onder haar oude statuut van Gemeenschappelijke Verzekeringskas had Integrale al verscheidene maatregelen genomen om zich voor te bereiden op Solvency II :
 • een groot deel van de financiële resultaten werd aangewend om reserves op te bouwen;
 • er werd een garantiefonds opgericht dat gespijsd werd door externe investeerders;
 • eind 2014 werd een achtergestelde lening uitgegeven.
Om de financiële structuur van Integrale te bestendigen met nieuw eigen vermogen onder Solvency II was de Raad van Bestuur in 2016 tot de conclusie gekomen dat de juridische structuur van gemeenschappelijke kas niet meer geschikt was. De Raad heeft toen beslist om Integrale om te omvormen naar naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 164 miljoen euro. Nethys nv, Ogeo Fund OFP, Apicil Prévoyance (voorzorgsinstelling naar Frans recht), Patronale Life nv en de vzw VLI zijn aldus aandeelhouder van Integrale nv geworden.

Waarom vandaag een kapitaalverhoging?
De prudentiële toezichthouder van de verzekeringssector, de Nationale Bank van België, vraagt aan verzekeraars die voornamelijk actief zijn in levensverzekeringen om te beschikken over eigen vermogen dat hoger is dan wat de Solvency II-normen voorschrijven om bestand te zijn tegen de onzekerheden tijdens perioden met lage rentevoeten. Hoewel Solvency II een solvabiliteitsratio van 100 % oplegt, stelt Integrale een ratio voorop die dicht bij 150 % ligt. Dit niveau zou Integrale bovendien vrijstellen van het aanleggen van een bijkomende voorziening, opgelegd door de regulator.

Het is in deze context dat Nethys nv beslist heeft tot een kapitaalverhoging van ongeveer 165 miljoen euro. De hoofdaandeelhouder van Integrale heeft onlangs zijn akkoord gegeven om deel te nemen aan deze kapitaalverhoging. De praktische modaliteiten voor de deelname van Nethys aan deze kapitaalverhoging (via inbreng in contanten en/of in natura) moeten nog gepreciseerd worden. De deelnemingen die eventueel door Nethys nv bij Integrale zouden geïnjecteerd worden in het kader van deze kapitaalverhoging zullen door Integrale voor een lange termijn worden bijhouden.

De beoogde kapitaalverhoging zou het beschikbare eigen vermogen van Integrale onder Solvency II op meer dan 600 miljoen euro brengen en tot een solvabiliteitsratio leiden van dicht bij de 150 %.

Voor de goede orde willen wij eraan herinneren dat Integrale steeds over voldoende middelen beschikt heeft om aan haar verplichtingen te voldoen. Deze beoogde kapitaalverhoging dient dus niet om tegemoet te komen aan liquiditeitsproblemen maar om de solvabiliteit van de onderneming duurzaam te versterken.

Op basis van de momenteel beschikbare informatie voorziet het Directiecomité van Integrale voor boekjaar 2017 een operationeel resultaat (vóór aanvullende provisie en winstdeelname) van meer dan 25 miljoen euro. De algemene kosten van Integrale blijven stabiel op 0,45 % van de activa, een ratio die tot de beste van de markt behoort. Zoals bovendien het geval is voor vele andere ondernemingen die actief zijn in de verzekeringssector wordt Integrale geconfronteerd met een gevoelige verhoging van de kosten van haar Commissaris. Deze verhoging komt hoofdzakelijk door de versterking van deze functie onder Solvency II.

Er zal de komende weken een nieuw persbericht gepubliceerd worden over de financiële resultaten van Integrale zodra de Raad van Bestuur de rekeningen formeel heeft afgesloten.Winstverdeling 2016

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT

Voor boekjaar 2016 heeft de raad van bestuur van Integrale beslist om een winstverdeling toe te kennen om een nettorendement van minstens 2,50 % te bereiken. Dit komt neer op een gewogen nettorendement van 3,21 % op het geheel van haar contracten.

Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 24 mei 2017

Kerncijfers Integrale in 2016 :

Voor de contracten exclusief CertiFlex

 • Bedrijfsresultaat van 55,2 miljoen euro, na opbouw van de aanvullende voorziening leven van 74,8 miljoen euro. Dit resultaat zorgt voor de versterking van het eigen vermogen en de toekenning van een winstverdeling die voldoet aan de nieuwe regels die in 2016 gelden.
 • Minimum rentevoet van 2,50 % (0,25 % winstverdeling op de contracten met een gewaarborgd minimumrendement van 2,25 % en 0,90 % op de contracten met een gewaarborgd minimumrendement van 1,60 %)
Voor het product CertiFlex
 • Bedrijfsresultaat van 5,0 miljoen euro na opbouw van de aanvullende voorziening leven. Dit resultaat laat toe om het fonds voor toekomstige dotaties aan te vullen en een winstverdeling toe te kennen die voldoet aan de nieuwe regels die in 2016 gelden.
 • Minimum nettorendement van 2 %
Voor Integrale
 • Geconsolideerd incasso van 227,7 miljoen euro
 • Algemene onkostenratio van 0,49 % (0,41 % zonder de kosten verbonden aan de omvorming en het in voege treden van Solvency II)
 • Meer dan 150.000 aangeslotenen en meer dan 5.000 bedrijven stellen hun vertrouwen in Integrale.

Integrale rondt deze vrijdag omvorming naar nv af

De verzekeraar voldoet duurzaam aan de nieuwe wettelijke bepalingen


De Nationale Bank van België heeft in de loop van de maand september het omvormingsproject van Integrale gemeenschappelijke kas naar naamloze vennootschap goedgekeurd. Op vrijdag 30 september zal de algemene vergadering van Integrale zich op haar beurt uitspreken over de omvorming en de kapitaalsverhoging.

Op vrijdag 30 september 2016 legt Integrale de volgende operaties ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering :

- verandering van rechtsvorm ‘gemeenschappelijke kas' naar ‘naamloze vennootschap'
- wijziging van de statuten en samenstelling van de bestuursorganen
- kapitaalsverhoging door omvorming van achtergestelde leningen in kapitaal :
o 65 miljoen euro van pensioenfonds Ogeo Fund
o 5 miljoen euro van de mutualiteit Apicil Prévoyance (Frankrijk)
o 4 miljoen euro van de verzekeringsmaatschappij Patronale Life
- kapitaalsverhoging door nieuwe inbreng in contanten :
o 90 miljoen euro door de groep Nethys (waarvan 60 miljoen onmiddellijk zal worden vrijgemaakt)

Na goedkeuring van deze operaties door de algemene vergadering zal het aandeelhouderschap van Integrale er als volgt uitzien :
- Nethys
- Ogeo Fund
- Apicil Prévoyance
- Patronale Life
- VLI (vzw met de vertegenwoordigers van de bedrijven en aangeslotenen)

De financiële resultaten op 30 juni (die het voorwerp hebben uitgemaakt van een beperkt nazicht) laten toe om het eigen vermogen en het fonds voor toekomstige toewijzingen te versterken

De omvorming naar naamloze vennootschap is gebaseerd op de boekhouding afgesloten op 30 juni 2016 (beperkt nazicht) na de volgende operaties :
- een courant resultaat van 89,1 miljoen euro voor de groepsverzekeringen, de individuele pensioentoezeggingen en de individuele levensverzekeringsproducten, zonder CertiFlex, als volgt verdeeld :
o 37 miljoen euro toegewezen aan de knipperlichtreserve
o 50,6 miljoen euro voor het reservefonds
o 1,5 miljoen euro voor het fonds voor toekomstige toewijzingen
- Voor het product CertiFlex wordt 3 miljoen euro toegekend aan het fonds voor toekomstige toewijzingen.

Eigen vermogen en quasi eigen vermogen ter waarde van 525 miljoen euro
Als gevolg van deze operaties bedraagt het eigen vermogen en quasi eigen vermogen van Integrale ongeveer 525 miljoen euro.

Solvency II-ratio van meer dan 100% na omvorming
Rekening houdend met de omvorming en de kapitaalsverhoging van 30 september 2016 bedraagt de Solvency II-ratio op 30 juni 2016 meer dan 100%.

Integrale behoudt haar troeven
Door de omvorming en de kapitaalsverhoging voldoet Integrale aan de nieuwe prudentiële vereisten van Solvency II. Integrale behoudt haar troeven die meer dan 150.000 aangeslotenen en meer dan 5.000 bedrijven hebben overtuigd. Voor de klanten van Integrale verandert er niets in de praktijk.

Integrale zal verder bestuurd worden in dezelfde geest waaraan de verzekeraar al sedert 1925 trouw gebleven is en behoudt haar fundamentele waarden : strikte beheersing van de algemene kosten, een concurrentieel rendement, een kwaliteitsvolle dienstverlening, transparantie en deelname van de leden-ondernemingen en aangeslotenen aan het bedrijfsbeleid (met de vzw VLI). Het beslissingscentrum blijft in België en de werkgelegenheid wordt verder uitgebreid.

Integrale start omvorming naar naamloze vennootschap om versterking eigen vermogen te bestendigen


De nieuwe prudentiële wetgeving voor de verzekeringsmarkt die sedert 1 januari in voege getreden is, vereist van verzekeraars een eigen vermogen dat aanzienlijk hoger is dan wat voordien vereist was.


In september 2015 heeft de Nationale Bank van België aan Integrale gevraagd om :

 1. haar eigen vermogen te versterken om te voldoen aan het niveau vereist door de nieuwe Solvency II-wetgeving ;
 2. deze versterking te bestendigen op lange termijn, rekening houdend met het tijdelijke karakter van de achtergestelde leningen die voordien waren uitgegeven. 
   

In 2015 heeft Integrale maatregelen genomen om haar eigen vermogen te versterken en te voldoen aan het vereiste niveau. Met deze maatregelen komt Integrale, volgens haar eigen schattingen, tot de conclusie dat haar Solvency II-ratio op 31 december 2015 boven de wettelijke drempel van 100% uitkomt.


Om haar financiële structuur met prudentieel eigen vermogen, de zogenaamde Tier 1, te bestendigen, heeft de raad van bestuur van Integrale beslist om het proces te starten om de gemeenschappelijke verzekeringskas om te vormen tot een naamloze vennootschap.


Integrale onderneemt deze operatie in samenwerking met haar historische partners. De groep Nethys en Ogeo Fund OFP hebben toegestemd om, mits naleving van een aantal opschortende voorwaarden, hun deel van de achtergestelde leningen om te zetten in kapitaal en deel te nemen aan een kapitaalverhoging van Integrale. In een tweede fase zal Integrale het kapitaal openen voor de onderschrijvers van de overige achtergestelde leningen.


De verschillende stappen in deze omzetting zouden afgerond moeten zijn in de loop van het tweede semester van 2016, voor zover de operatie goedgekeurd wordt door de instanties van Integrale en andere voorwaarden voorafgaandelijk ingelost zijn. 


Integrale zal verder bestuurd worden in dezelfde geest waaraan de verzekeraar al sedert 1925 trouw gebleven is, met een beslissingscentrum dat behouden blijft in België en met een versterking van de werkgelegenheid. Na dit omvormingsproces zal Integrale haar fundamentele waarden behouden : transparantie, deelname van de leden-ondernemingen en aangeslotenen aan het bedrijfsbeleid, een kwaliteitsvolle dienstverlening, strikte beheersing van de algemene kosten en een concurrentieel rendement.4 december 2015 - gereglementeerde informatie - Integrale onderzoekt bijkomende maatregelen om duurzaam te voldoen aan toekomstige regelgeving

Op 1 januari 2016 treedt de Solvency II-wetgeving in voege. De Nationale Bank van België (NBB) inspecteert al maanden bij verzekeringsmaatschappijen de vooruitgang van de aanpassingswerkzaamheden aan deze toekomstige wetgeving.

In 2015 heeft de Nationale Bank inspecties uitgevoerd op basis van de cijfers afgesloten op 31 december 2014. Naar aanleiding van deze inspecties heeft de NBB aan Integrale gevraagd om (i) te beantwoorden aan de aanbevelingen die ze heeft geformuleerd over de berekeningswijze van haar Best Estimate Life om overeen te stemmen met de laatste aanpassingen aan de Solvency II-regels. Daarnaast heeft de NBB aan Integrale gevraagd om (ii) een financieel saneringsplan op te stellen.

Integrale heeft in de loop van 2015 verbeteringen aangebracht aan de berekeningsmethodologie van haar Best Estimate Life en heeft maatregelen genomen om haar eigen vermogen te versterken. Op basis van de cijfers afgesloten op 30 september 2015 overstijgen de solvabiliteitsratio’s (Solvency II) volgens de evaluatie van Integrale de wettelijk vereiste 100%. De resultaten werden nagekeken door twee gerenommeerde externe bedrijven.

Gezien de volatiliteit van de nieuwe richtlijn Solvency II denkt Integrale aan andere bijkomende structurele maatregelen om deze ratio op lange termijn te behouden en zelfs te verbeteren.

Op 30 september 2015 bedroeg de solvabiliteitsmarge van Integrale 338%, berekend op basis van de huidige wetgeving (Solvency I) en gecorrigeerd met de latente meer- of minderwaarden.12 juni 2015 - De Algemene Vergadering heeft de jaarrekeningen goedgekeurd

Deze voormiddag heeft de Algemene Vergadering de jaarrekeningen goedgekeurd. U kunt de resultaten over boekjaar 2014 lezen door op deze link te klikken.13 mei 2015 - Integrale kent winstverdeling toe van 1 % aan de contracten met gewaarborgd rendement van 2,25 %


Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 12 juni e.k.
heeft de Raad van Bestuur van Integrale beslist om een winstverdeling van 1 % toe te kennen aan de contracten met een gewaarborgd rendement van 2,25 %. Op deze manier kunnen haar leden rekenen op het minimum gewaarborgd rendement van 3,25 % voorzien in de Wet op de Aanvullende Pensioenen.


Het gemiddeld gewogen nettorendement voor 2014, toegekend op de volledige portefeuille (buiten CertiFlex), bedraagt 3,41 %. Bekeken over de afgelopen 10 jaar stijgt dit tot 4,12 % en over een periode van 25 jaar is dit 5,75 %.


Voor het product CertiFlex bedraagt het nettorendement dat wordt toegekend aan de aangeslotenen 2,60 %.


Meer inlichtingen over de resultaten van Integrale zullen meegedeeld worden tijdens de Algemene Vergadering van 12 juni. We nodigen onze leden uit om hieraan deel te nemen.
23 feb. 2015 - Integrale past haar gewaarborgde rentevoet voor levensverzekeringen aan


Omwille van de voortdurende daling van de rentevoeten op de financiële markten heeft Integrale beslist om vanaf 1 april 2015 haar gewaarborgde rentevoet te laten dalen naar 1,60%.

Waarom deze daling van de rentevoet?

Levensverzekeringen zijn langetermijnverbintenissen. Ze worden hoofdzakelijk gedekt door staatsobligaties van de eurozone. De rentevoeten van deze obligaties daalden de afgelopen jaren aanzienlijk. De Belgische obligaties op 10 jaar bieden momenteel een rendement aan dat onder de 0,8% ligt. Net zoals alle andere actoren op de markt kan Integrale deze situatie niet ontkennen en moet ze haar gewaarborgde rentevoet op lange termijn aanpassen.

Wat zijn de gevolgen voor de nieuwe en de bestaande contracten ?

De nieuwe rentevoet van 1,60% treedt in voege vanaf 1 april 2015 :

1) op alle nieuwe contracten,
2) op alle nieuwe aansluitingen aan bestaande contracten,
3) op de nieuwe stortingen voor de contracten met eenmalige premies, 4) op de premieverhogingen voor de contracten met terugkerende premies.

De rentevoetaanpassing heeft geen invloed op de opgebouwde reserves van eind maart 2015. Deze reserves genieten en zullen blijven genieten van de tariefschijven uit het verleden op basis van hun ingangsdatum en dit tot het einde van de looptijd van de contracten.

Wat zijn de gevolgen voor de sectorpensioenstelsels ?

De nieuwe rentevoet is eveneens van toepassing op :

 • de bedrijven die aangesloten zijn aan een sectoraal pensioenstelsel dat beheerd wordt door Integrale;
 • de pensioenverbintenissen die toevertrouwd zijn aan Integrale in het kader van de zogenoemde “opting-out” van een sectorstelsel dat beheerd wordt door een andere pensioeninstelling.

Met naleving van de uitvoeringsbesluiten van het sectorpensioenplan die vastgelegd werden in collectieve arbeidsovereenkomsten en hun bijlagen. 

Zal de nieuwe rentevoet een invloed hebben op het beleid van volledige winstverdeling?

Integrale is een solidaire en verantwoordelijke verzekeraar. De Gemeenschappelijke Verzekeringskas behoudt haar beleid van 100% verdeling van haar winsten na het aanleggen van de vereiste kapitaalbuffers. Haar doel blijft om de resultaten te verdelen onder al haar verzekerden en tegelijkertijd te voldoen aan de solvabiliteitsvereisten die vanaf 2016 verplicht zullen zijn.

De gemiddelde gewogen nettorendementen die Integrale in 2012 en 2013 heeft toegekend, bedroegen respectievelijk 3,56% en 3,50%. Ze stelden de overgrote meerderheid van de leden-ondernemingen in staat om hun resultaatsverbintenissen na te komen die voortvloeien uit de wet op de aanvullende pensioenen. Over de referentieperiode 2009-2013 konden de aangeslotenen van Integrale rekenen op een gemiddeld nettorendement van 3,82%.

We begrijpen dat deze verandering nogal technisch is. Voor alle bijkomende informatie blijven uw vertrouwde contactpersonen bij Integrale te uwer beschikking.


 
haar eigen vermogen te versterken om te voldoen aan het niveau vereist door de nieuwe Solvency II-wetgeving;