Faq groepsverzekering loontrekkenden


 

1. Wie zijn de begunstigden van de waarborgen « overlijden » ?

Meestal is het niet nodig om een begunstigde bij overlijden aan te duiden. Het merendeel van de groepsverzekeringsreglementen voorziet dat de eerste begunstigde de echtgen(o)ot(e) of de wettelijk samenwonende partner is. Bij ontstentenis zullen de kinderen voor gelijke delen begunstigde zijn. Bij ontstentenis kan de aangeslotene een persoon als begunstigde kiezen. Bij ontstentenis zijn de ouders van de aangeslotene begunstigden. Bij ontstentenis zijn de broers en zussen begunstigden.

Indien men niets bijzonders voorziet zal de begunstigde voor de waarborgen overlijden de echtgeno(o)t(e) zijn voor een gehuwd persoon.

Als de persoon gescheiden is, zullen de kinderen automatisch begunstigde zijn voor gelijke delen.

Als een alleenstaande persoon huwt, zal de echtgeno(o)t(e) de eerste begunstigde worden.

Ons advies :

 • Onderzoek aandachtig het groepsverzekeringsreglement dat de rangorde voor de begunstiging aangeeft. In het merendeel van de gevallen is het aanduiden van een bepaald persoon niet nodig;
 • Indien u niet gehuwd bent (of wettelijk samenwonend) en als u geen kind heeft, dan kan het nuttig zijn om een persoon naar keuze aan te duiden.


Een wijziging in de rangorde van de begunstigden is mogelijk middels een bijlage aan de overeenkomst, op voorwaarde dat het groepsverzekeringsreglement het toelaat.

Gelieve ten gepaste tijden de begunstigde te willen wijzigen !


 

2. Wat zijn de modaliteiten voor de vereffening van het contract ?

 • 1. Op het einde van de looptijd van de verzekering (algemeen 65 jaar)

  Wij nemen automatisch contact op met u binnen de zes weken die voorafgaan aan uw pensionering. U zal een schatting ontvangen van de betaalbare prestaties samen met een vereffeningsformulier. Dit formulier dient u in tweevoud ingevuld en ondertekend terug te sturen ten laatste twee weken voor uw pensionering. Een recto-verso kopie van uw identiteitskaart en uw bankkaart is eveneens vereist.

  Voorbeeld : u bent geboren op 18 juni 1946. De einddatum is de 1ste dag van de maand die volgt op uw 65 ste verjaardag, hetzij 1 juli 2011. Het kapitaal zal betaald worden de 1ste dag van juli 2011.

 • 2. U vraagt de vereffening aan voor de einddatum

  Om de vereffening te verkrijgen voor de einddatum dient men ten minste 60 jaar of gepensioneerd te zijn. Bovendien moet bekeken worden of het groepsverzekeringsreglement de afkoop toelaat. Meestal is afkoop niet mogelijk zolang u in dienst bent bij uw werkgever.

  Indien u binnen de voorwaarden valt om de vereffening te krijgen, dan dient u ons een aanvraag te sturen ten laatste 12 maanden voor de gekozen datum van de uitkering (tenzij het groepsverzekeringsreglement een kortere termijn voorziet). In geval van afkoop wegens brugpensioen of wettelijk pensioen zal deze opzegtermijn teruggebracht worden naar de termijn die nodig is om de administratieve formaliteiten te vervullen.

  Wij sturen u een vereffeningsformulier dat u ingevuld en ondertekend dient terug te sturen ten laatste 15 dagen voor de gebeurtenis, samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart en uw bankkaart.

 • 3. In geval van overlijden voor de voorziene einddatum worden de prestaties overlijden betaald aan de aangewezen begunstigde

  Wij vragen een uittreksel uit de overlijdensakte en kijken na wie de begunstigde is van de prestaties overlijden. Er kunnen meerdere begunstigde zijn. Bijvoorbeeld : de eerste begunstigden zijn de kinderen voor gelijke delen. We sturen hierop een vereffeningsformulier naar de begunstigde. De begunstigde of diens wettelijke vertegenwoordiger dient dit formulier zo snel mogelijk ingevuld en ondertekend terug te sturen samen met een recto-verso kopie van de identiteitskaart en de bankkaart van de begunstigde.

  De betaling zal gebeuren op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de vereiste documenten.

  Integrale zal een erfenisbewijs vragen waarin de hoedanigheid van de begunstigde beschreven staat. Dit document kan bekomen worden bij de notaris die belast is met de erfenis of bij het registratiebureau waarvan de overledene afhing.

 

3. Wat is het belang van een groepsverzekering voor de werknemer ?

Het belang om deel te nemen aan een groepsverzekering is duidelijk. Wanneer u op pensioen gaat, zal u geconfronteerd worden met een sterke daling van uw inkomsten. Hetzelfde geldt bij vroegtijdig overlijden : uw naasten dreigen te maken te krijgen met financiële moeilijkheden.

De wetgever is zich hiervan bewust en heeft de ontwikkeling van groepsverzekeringen aangemoedigd in het kader van de aanvullende pensioenen door middel van een voordelige fiscaliteit, zowel voor de gestorte premies, als voor de verzekerde kapitalen.

Het doel van de groepsverzekering is om een waarborg te bieden :

 • Aan uzelf, een kapitaal of levenslange pensioenrente op het einde van de looptijd van het contract.
 • Aan uw naasten, een kapitaal of levenslange overlevingsrente, als u overlijdt voor het einde van de looptijd voorzien in de verzekeringsovereenkomst.

De groepsverzekering wordt gefinancierd door stortingen van de werkgever en eventuele stortingen te uwen laste. De werking wordt beschreven in het groepsverzekeringsreglement.

Bepaalde groepsverzekeringsstelsels voorzien eveneens een tussenkomst in geval van arbeidsongeschiktheid. Deze tussenkomst kan dubbel zijn :

 • Continuïteit van de premiebetalingen voor de verzekeringsluiken pensioen en overlijden, in geval van ziekte en/of ongeval (premievrijstelling)
 • Betaling van een invaliditeitsrente in geval van ziekte of ongeval.Opgelet : de premies en verzekerde waarborgen kunnen sterk variëren tussen verschillende groepsverzekeringsstelsels. Consulteer het reglement van uw groepsverzekering en uw pensioenfiche om uw verzekerde waarborgen en gestorte premies te kennen.

 

4. Wat zijn de mogelijkheden voor in pandgeving of voorschotten ?

U kan uw contract in pand geven met het oog op het verwerven, de bouw, verbetering, reparatie, verbouwing van een onroerend goed gelegen binnen de Europese Economische Ruimte dat belastbare inkomsten opbrengt in dezelfde Ruimte en voor zover de voorschotten en leningen terugbetaald worden op het moment dat het onroerend goed uit uw patrimonium verdwijnt.

Deze in pandgeving kan verschillende vormen aannemen.

1. Voorschot

Opgelet : het voorschot is enkel toegestaan als het uitdrukkelijk voorzien werd in het groepsverzekeringsreglement.


Het maximum voorschot zal gelijk zijn aan het kleinste van de volgende bedragen : 60 % van de afkoopwaarde of 75 % van het verzekerde overlijdenskapitaal. Het toegekende voorschot zal minstens € 6.250,00 bedragen. De interestvoet van het voorschot zal gelijk zijn aan die van de OLO's op 10 jaar, vermeerderd met 1,75 %. Een vijfjaarlijkse aanpassing van de interestvoet is voorzien.

2. In pandgeving bij een bank om een lening te krijgen
U kan bij uw bank een lening krijgen door uw groepsverzekeringscontract in pand te geven.

3. Hypotheeklening Integrale
Integrale kan u twee typen van hypotheekleningen toekennen :

 • tegen constante dienstjaren met eventuele in pandgeving van het groepsverzekeringscontract;
 • tegen eenvoudige intrest met in pandgeving van het groepsverzekeringscontract : gedurende de looptijd van de lening betaalt u enkel intrest en op het einde van de looptijd van de lening betaalt u het ontleende kapitaal terug door het af te trekken van het kapitaal van de groepsverzekering.De voorwaarden van onze leningen worden periodiek aangepast.

Bij de vereffening van het contract nemen we het schuldsaldo af van het voorschot of de lening op het beschikbaar kapitaal.

Vanuit fiscaal oogpunt zal de eerste schijf van € 50.000,00 (jaarlijks geïndexeerd bedrag) van het belastbaar bedrag dat het voorwerp was van het voorschot of dat aangewend was voor de waarborg van de hypotheeklening omgezet worden in een fictieve rente als bepaalde voorwaarden aan elkaar gekoppeld worden. Deze fictieve rente zal jaarlijks gedurende 10 of 13 opeenvolgende jaar aangegeven moeten worden om na te gaan of de interestvoet van de rente gelijk of lager is dan 5 % van het kapitaal omgezet in rente. Deze rente zal vermenigvuldigd worden met 80 % als de vereffening plaats heeft ten vroegste op de wettelijk pensioenleeftijd (hetzij 65 jaar voor alle werknemers) en als u effectief actief bent gebleven tot ten minste deze leeftijd.


 

5. Wat is het bedrag van de persoonlijke groepsverzekeringspremie en welke fiscaliteit wordt er op toegepast ?

Het reglement kan voorzien dat het plan gefinancierd wordt door patronale en/of persoonlijke bijdragen.

De persoonlijke premies dienen in gehouden te worden op uw loon door de werkgever. Ze moeten jaarlijks vermeld worden op de individuele remuneratiefiche (fiche 281/10). Vergeet deze premies niet te vermelden op de belastingaangifte.

De persoonlijke premie geniet van een belastingvermindering van de 30 % van het premiebedrag.

Het kapitaal van de groepsverzekering dat voortkomt van deze persoonlijke premies zal apart belast worden tegen een belastingvoet van 10 % (voor de premies gestort vanaf 1 januari 1993).


 

6. Wat doen bij uitdiensttreding ?

Wat zijn de mogelijkheden bij uitdiensttreding ?

 • 1. Niets doen en dus in de pensioenverbintenis van de werkgever blijven
  Uw contract zal ondergeschikt blijven aan de bepalingen van het groepsverzekeringsreglement. U verkrijgt de verworven rechten (kapitaal of rente) op het voorziene einde van de looptijd van de overeenkomst. Opgepast voor de dekking overlijden : het is mogelijk dat deze dekking nul is en dus ontoereikend. In dit geval kan het, afhankelijk van uw familiale situatie, interessanter zijn om te kiezen voor de tweede mogelijkheid.
 • 2. Het tot vandaag gespaarde bedrag (= verworven reserve) overdragen naar een onthaalstructuur bij Integrale
  De verworven reserve zal omgezet worden in een nieuwe verzekeringscombinatie die meer of minder dekking overlijden voorziet. U zal de keuze hebben tussen verschillende combinaties. Het contract zal genieten van de winstverdelingen die Integrale toekent.
 • 3. Het tot vandaag gespaarde bedrag (= verworven reserve) overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever, als u deelneemt aan de pensioenverbintenis van deze werkgever
 • 4. De verworven reserve overdragen naar een pensioeninstelling die haar volledige winsten gelijk verdeelt onder de aangeslotenen en de werkingskosten beperkt houdt


Binnen een termijn van 30 dagen dient u uw keuze mee te delen. Zonder antwoord binnen deze termijn veronderstellen we dat u de eerste mogelijkheid gekozen heeft. U kan ten allen tijde uw keuze meedelen.

Belangrijk : de afkoop van het contract, m.a.w. de vereffening van het contract door betaling van de afkoopwaarde zal pas mogelijk zijn vanaf 60 jaar of als u met wettelijk pensioen gaat en voor zover dat het pensioenreglement het uitdrukkelijk voorziet.

 

7. Kan ik een rente krijgen in plaats van een kapitaal ?

Onze algemene voorwaarden voorzien de uitkering van een kapitaal1 bij de vereffening van de verzekerde prestaties « leven en « overlijden »..

U kan echter een vereffening in een levenslange rente vragen.

De keuze voor de vereffening in rente moet schriftelijk meegedeeld worden, ten laatste één maand voor de datum van uitbetaling van de prestaties.

 • 1. Vereffening voorafgaand aan het kapitaal

  Vanuit fiscaal standpunt wordt bijgevolg aangeraden om eerst een vereffening in kapitaal aan te vragen met een voordelige belasting (zie Veelgestelde vragen over de fiscaliteit van de prestaties) en het beschikbare kapitaal te herbeleggen na belasting en sociale bijdragen om aldus een rente te verkrijgen op basis van de tarieven in voege op het moment van de operatie.

  Op deze manier is er geen sprake van een nieuwe belasting, aangezien het kapitaal al belast werd.
 • 2. Rechtstreekse vereffening in rente

  Als uw groepsverzekeringscontract voorziet in een pensioenrente, dan kan u de betaling van deze rente vragen, zonder eerst een vereffening in kapitaal aan te vragen. In dit geval zal de rente belast worden als beroepsinkomen. Wij zullen de sociale bijdragen inhouden samen met een bedrijfsvoorheffing die zal afhangen van de grootte van de rente. Maar deze voorheffing zal slechts een voorafbetaling zijn op de definitieve belasting.
 • 3. Arbeidsongeschiktheid

  De overeenkomsten voor collectieve verzekeringen « arbeidsongeschiktheid » voorzien de storting van een rente op het einde van elke burgerlijke maand. De rente wordt beschouwd als vervangingsinkomen. De verzekeraar « arbeidsonbekwaamheid » zal de renten storten aan de aangeslotene na afhouding van de wettelijk opgelegde inhoudingen.1. In bepaalde groepsverzekeringsreglementen wordt een verplichte vereffening in rente voorzien.