Bericht aan de werkgevers die onder het PC 209 vallen

Het sociaal fonds bedienden metaal (SFBM) voert momenteel een actie over de inning van een extra solidariteitsbijdrage. Deze bijdrage wordt rechtstreeks door het SFBM geïnd en niet door Integrale zelf.

Deze solidariteitsbijdrage is een aanvulling op het sectoraal pensioenplan en is specifiek bestemd voor het solidariteitsluik van het sectoraal pensioenstelsel.

Voor bijkomende inlichtingen over deze bijdrage verwijzen we u door naar het SFBM. U kan uw vragen richten tot de heer Werner Goossens per e-mail, op het adres : solid@fonds209.be of 209@fondsmet.be of per telefoon, op het nummer : 02/ 504 97 66.


Nieuwe CAO van 4 juli 2016
 
Op 4 juli 2016 hebben de sociale partners een nieuwe CAO voor het sectoraal extralegaal pensioen ondertekend. De CAO wordt momenteel geregistreerd, maar u kan de aanpassingen nu al bekijken in de voorlopige tekstversies die beschikbaar zijn op onze website (CAO, reglement, technische nota).
Klik hier om naar de pagina met de CAO's te gaan.
 
 
Sectoren – PC 209 – Geen attestering voor het jaar 2015
 
De sociale partners van het PC 209 hebben beslist dat er geen attestering zal zijn voor het jaar 2015, voor de ondernemingen die attesteerden voor 2012 en 2013.


 
Verdeling van het nivelleringsfonds op 31 december 2014
 
Op 31 december 2014 zal Integrale het overschot van de middelen in het nivelleringsfonds voor het jaar 2013 verdelen. Deze -verdeling is in overeenstemming met artikel A.1.2 van de technische nota die opgenomen is als bijlage 2 van de CAO van 4 november 2013.
 
Ter herinnering : op 1 januari 2013 werd een nivelleringsfonds opgericht om een rendement van 3,75% te kunnen behouden voor alle aangeslotenen op het moment van uittreding, pensionering of overlijden.
 
De inrichter van het sectoraal pensioenstelsel heeft besloten om de totaliteit van de middelen van het nivelleringsfonds opgebouwd op 31 december 2013 in gelijke delen onder de actieven te verdelen.
 
De actieven zijn de “niet-slapers”, met andere woorden de aangeslotenen:
  • die op 31 december 2013 nog in dienst waren bij een onderneming die aangesloten is bij het sectoraal pensioenstelsel;
  • voor wie een premie hoger dan 0 euro opgenomen werd op het contract in 2013;
  • van wie het contract niet vereffend (pensioen/overlijden) werd op het moment van de verdeling van het nivelleringsfonds.
De aangeslotenen die uit dienst traden in de loop van het jaar 2013, worden beschouwd als “slapers”.
 
Het resultaat van de verdeling zal gestort worden op de individuele contracten van de actieven. De premie zal leiden tot een verhoging van de pensioenrechten. Op de volgende pensioenfiche die opgestuurd zal worden in 2015, zal dit aan de aangeslotenen meegedeeld worden.

 
Inning en aangifte van de bijzondere sociale bijdrage van 8,86%
 
Een bijzondere bijdrage van 8,86 % is verschuldigd aan de RSZ op de betalingen gedaan in het kader van een extra legaal pensioenplan.  Deze bijdrage is ten laste van de werkgever.
 
Tot op vandaag verstrekte Integrale aan de werkgevers, aangesloten aan het sector pensioenplan van metaalnijverheid (CP209), een borderel waarop deze speciale bijdrage van 8,86 % werd vermeld. De werkgever diende deze aan te geven en rechtstreeks te betalen aan de RSZ.
 
De wetgever heeft, via de programma-wet van 27 december 2012 (artikel 72), de verschuldigde van deze bijdrage gewijzigd indien het pensioenplan wordt georganiseerd op sectorniveau, wat het geval is voor de sector van de metaalnijverheid (CP209). Het koninklijk Besluit tot uitvoering van deze programma-wet zal in 2014 in het Belgische Staatsblad verschijnen.
 
In de praktijk zullen de ondernemingen, aangesloten aan het sectorplan, vanaf 1 januari 2014, deze speciale bijdrage van 8,86 % aan Integrale betalen.  Integrale zorgt voor de aangifte en de betaling aan de RSZ.
 
De premieborderellen zullen nu de speciale sociale bijdrage, die de onderneming aan Integrale dient te betalen, bovenop het bedrag van de premies vermelden.
U moet zelf deze bijdrage niet meer aangeven of betalen aan de RSZ voor wat betreft het sectorpensioenplan. Het gaat hier dus louter over een administratieve wijziging, zonder financiële impact.
 
Opgelet: indien u een betaling doet van een premieborderel met betrekking op 2013 na 31/12/2013, moet u uw storting aan Integrale verhogen met het bedrag van de speciale sociale bijdrage van 8,86%, en deze noch aangeven noch betalen aan de RSZ.
 
Opmerking: Voor de pensioenplannen, onderschreven door de onderneming in parallel met het sectorpensioenplan, verandert er niets: de onderneming blijft rechtstreeks de aangifte en de betaling van de speciale sociale bijdrage van 8,86 %, op de gefactureerde premies van het ondernemingsplan, doen aan de RSZ.Sector pensioenplan voor de bedienden van het paritair comité 209
 
Ten gevolge van de opmerkelijke en aanhoudende daling van de rentevoeten van de staatsobligaties, heeft de Raad van Bestuur van Integrale beslist om de gegarandeerde interestvoet te dalen naar 2,25 % en dit vanaf de eerste januari 2013.
 
Gezien de sociale partners binnen het PC 209 wensten om het huidige rendement te behouden, zonder een extra last op te leggen aan de ondernemingen, hebben ze het volgende beslist: vanaf de eerste januari 2013, zal een gedeelte van de pensioentoezegging, voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gestort worden in een daarvoor speciaal opgericht nivelleringsfonds.
 
Deze dotatie in het nivelleringsfonds, zal dienen om in geval van uitdiensttreding of overlijden, het eventuele vastgestelde verschil ibn rendement te compenseren.
 
In concreet zal van de totale 1,97 % gefactureerd aan de ondernemingen, een patronale prmie gelijk aan 1,80 % van het aan het RIZIV onderworpen loon, gestort worden op de individuele rekening van de aangeslotenen – Dit contract moet genieten van een rendement van 3,75 % na aftrek van de kost van 3%. Een bedrag gelijk aan 0,17% van het aan het RIZIV onderworpen loon zal gestort worden in het nivelleringsfonds.
 
Deze nieuwe maatregelen werden vastgelegd in de CAO van 10 juli 2013.


Belangrijke informatie betreffende de groepsverzekering voor de ondernemingen van het PC 209 in 2012 - 2013


De CAO van 4 juli 2011 van de metaalfabrikatennijverheid wijzigt de groepsverzekering van de ondernemingen van het PC 209 in 2012 en in 2013 als volgt

1. Verhoging van de collectieve pensioentoezegging

De CAO van 4 juli 2011 voorziet in een verplichte verhoging van het aanvullend pensioen op volgende data:

  • 1 april 2012 met 0,1% om in totaal aan 1,87% te komen
  • 1 januari 2013 met 0,1% om in totaal aan 1,97% te komen


Enkel voor de bedrijven buiten toepassingsgebied :

  • 1. Ondernemingen met een aanvullend pensioen waarvan de werkgeversbijdrage op 1 april 2012 al gelijk is aan of meer bedraagt dan 1,87% hadden de mogelijkheid om vanaf 1 april 2012 een voordeel toe te kennen dat gelijkwaardig is aan deze verhoging van de werkgeversbijdrage van 0,1% (alle kosten en werkgeverslasten inbegrepen) voor de bedienden.
  • 2. Ondernemingen met een aanvullend pensioen waarvan de werkgeversbijdrage op 1 januari 2013 al gelijk is aan of meer bedraagt dan 1,97% hadden de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2013 een voordeel toe te kennen dat gelijkwaardig is aan deze verhoging van de bijdrage van 0,1% (alle kosten en werkgeverslasten inbegrepen) voor de bedienden.
  • 3. Indien er voor 31 oktober 2011 geen collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten dan moet de werkgeversbijdrage aan het aanvullend pensioen op ondernemingsvlak verhoogd worden met 0,1% op 1 april 2012 en met 0,1% op 1 januari 2013.

 

2. Definitie RSZ-loon

Op vraag van de sociale partners wensen we te verduidelijken wat er wordt verstaan onder het aan de RSZ loon aangegeven bruto jaarloon van de bediende, dit is het volledige bruto loon van de bediende dat aan de RSZ wordt doorgegeven, dus met inbegrip van dubbel vakantiegeld, 13de maand, bonussen, ...

Enkel voor de dossiers buiten toepassingsgebied wordt als equivalent aanvaard : bruto maandloon maal 13,92.

3. Informatieplicht conform de CAO van 20 december 2010 voor de ondernemingen van het PC 209

Conform bovenvermelde CAO moeten alle ondernemingen, met uitzondering van de bedrijven die behoren tot het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, beheerd door Integrale jaarlijks het bewijs van evenwaardigheid leveren. Als gevolg van de verschillende aanpassingen binnen 1 jaar heeft het PC 209 het volgende beslist :

De attesten worden uitzonderlijk niet gevraagd voor 31/1/2012, het volstaat om een attest af te leveren op 31/01/2013 waarin de evenwaardigheid voor de 2 jaren aangetoond wordt.