Veel gestelde vragen PC 140.05

1. Op wie is dit aanvullend pensioen verplicht van toepassing ?
2. Vanaf wanneer bestaat dit aanvullend pensioenstelsel ?
3. Wie kan er genieten van dit aanvullend pensioen stelsel ?
4. Wie betaalt de bijdragen voor dit aanvullend pensioen ?
5. Welke bijdrage wordt voorzien voor het aanvullend pensioen ?
6. Hoe groot is het bedrag van uw aanvullend pensioen ?
7. Wanneer kunt u "ten vroegste" uw aanvullend pensioen opvragen ?
8. Hoe vraagt u uw aanvullend pensioen op ?
9. Wat gebeurt er met uw pensioengeld als u overlijdt voor de (brug)pensioenleeftijd ?
10. Hoe vraagt de begunstigde het overlijdenskapitaal op ?
11. Kan ik voor een maandelijks pensioen kiezen ?
12. Worden er nog belastingen afgehouden ?
13. Wat als u van onderneming verandert ?
14. Hoe kan u zelf de evolutie van uw aanvullend pensioen opvolgen ?
15. Wie is Integrale ?
16. Hoe wordt Integrale beheerd ?
17. Hoe werkt Integrale ?
18. Wat zijn de resultaten van Integrale en hoe worden ze verdeeld ?
19. Wie contacteren voor bijkomende inlichtingen ?

Contacteer Carine Veneziano voor meer informatie op het nummer 04 232 44 57 of per e-mail op het adres verhuis@integrale.be.

top

 

1. Op wie is dit aanvullend pensioen verplicht van toepassing ?

 • op alle arbeiders het vervoer en de logistiek, en meer bepaald behorende tot de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

Vanaf 1 januari 2010, hebben ALLE arbeiders die werken in een onderneming die behoort tot het PC 140.05 en die op 1 januari 2011 nog in de sector actief zijn, recht op een aanvullende pensioenregeling.

Vanaf 1 januari 2011 is dit aanvullend pensioen van toepassing voor alle toekomstige arbeiders.

Er wordt geen aanvullend pensioen gevormd voor werknemers met een studenten- of IBO- contract (individuele beroepsopleiding) of voor gepensioneerden die nog bijwerken bij hun pensioen.


top

 

2. Vanaf wanneer bestaat dit aanvullend pensioenstelsel ?

De aanvangsdatum van het pensioenstelsel is 1 januari 2011 (met terugwerkende kracht 1 januari 2010).


top

 

3. Wie kan er genieten van dit aanvullend pensioen stelsel ?

Alle arbeiders zowel deeltijds als voltijds tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst (ongeacht de aard van hun arbeidsovereenkomst) met een werkgever zoals bedoeld in art 1, 11°.

De toetreding gebeurt onmiddellijk ongeacht de leeftijd en zonder geneeskundig onderzoek.

Worden evenwel niet aangesloten:

 • Studenten-arbeiders die conform het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders niet onderworpen zijn aan de gewone sociale bijdragen maar alleen aan de solidariteitsbijdrage;
 • Arbeiders tewerkgesteld met IBO contracten, leerlingen en leercontracten;
 • Leerlingen –werknemersgetal “035” - en leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder het werknemersgetal “015”;
 • Deeltijds leerplichtigen – werknemerskengetal “027”.Onder “arbeiders” wordt bedoeld de arbeiders en arbeidsters.


top

 

4. Wie betaalt de bijdragen voor dit aanvullend pensioen ?

 • Uw werkgever betaalt alle bijdragen.
 • De arbeider hoeft zelf niet bij te dragen.

top

 

5. Welke bijdrage wordt voorzien voor het aanvullend pensioen ?

Het sectoraal aanvullend pensioenstelsel had moeten starten in 2010 met een bijdrage gelijk aan 0,5% van het aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aangegeven loon van de werknemer aan 108%. 

Aangezien deze inning retroactief niet meer mogelijk is, zal er in 2011 volgende bijdrage betaald worden: 

 • 0,95% voor de pensioentoezegging
 • 0,041% voor het sociale luik
 • totaal van 0,991% van het RSZ loon aan 108%

Dit totaal dient verhoogd te worden met de toepasselijke sociale bijdragen, hetzij 8,86% op het gedeelte voor de pensioentoezegging en de inninglast die de RSZ aanrekent. 

Vanaf 2012 worden deze bijdragen:

 • 0,5% voor de pensioentoezegging
 • 0,022% voor het sociale luik
 • totaal van 0,522% van het RSZ loon aan 108%

Dit totaal dient verhoogd te worden met de toepasselijke sociale bijdragen, hetzij 8,86% op het gedeelte voor de pensioentoezegging en de inningkost die de RSZ aanrekent. 

Werkgevers die vrijgesteld zijn voor de pensioentoezegging betalen:

 • voor 2011 0,041% van het RSZ loon aan 108%
 • voor 2012 0,022% van het RSZ loon aan 108%

te verhogen met de inningkost die de RSZ aanrekent.


top

 

6. Hoe groot is het bedrag van uw aanvullend pensioen ?

 • Uw aanvullend pensioenkapitaal is gelijk aan de som van alle voor u bestemde en betaalde bijdragen, verhoogd met een rendement.
 • Het rendement bedraagt momenteel minstens 3,25% per jaar.
 • Dit rendement kan jaarlijks verhoogd worden met een winstverdeling van Integrale.
 • De winstverdeling wordt jaarlijks op 1 juli bekend gemaakt.

top

 

7. Wanneer kunt u "ten vroegste" uw aanvullend pensioen opvragen ?

U kunt uw aanvullend pensioen opvragen vanaf de eerste dag van de maand volgend op :

 • de dag dat u 65 jaar wordt;
 • de dag dat u met wettelijk pensioen gaat;
 • de dag dat u met vervroegd pensioen gaat (tussen 60 en 65 jaar).

top

 

8. Hoe vraagt u uw aanvullend pensioen op ?

Als u met (brug- of vervroegd) pensioen gaat, dan bent u de begunstigde van uw aanvullend pensioen. U vraagt zelf uw aanvullend pensioen op door volgende stukken over te maken aan Integrale :

 • een speciaal formulier, volledig ingevuld en ondertekend door de aangeslotene of zijn wettelijke vertegenwoordiger (achteraan in deze brochure vindt u een model van dit formulier);
 • een kopie van de kennisgeving van de beslissing over uw wettelijk pensioen (dit document is te bekomen bij de Rijksdienst voor Pensioenen) of een kopie van het document C4 in geval van brugpensioen;
 • Een kopie van de identiteitskaart (voorzijde en keerzijde) en van de SIS-kaart van de aangeslotene.

top

 

9. Wat gebeurt er met uw pensioengeld als u overlijdt voor de (brug)pensioenleeftijd ?

Het pensioenreglement voorziet de volgende voorrangorde voor de begunstigde van de voorziene uitkering :

 • de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, behalve in de volgende gevallen :
  • de echtgenoten zijn gerechtelijk van tafel en bed gescheiden;
  • de echtgenoten zijn gerechtelijk van tafel en bed gescheiden;
 • bij ontstentenis, de wettelijke, geadopteerde of natuurlijke erkende kinderen van de verzekerde, of bij plaatsvervulling, hun erfgenamen in rechte lijn;
 • bij ontstentenis, een door de verzekerde schriftelijk per aangetekend schrijven aangeduide persoon, waarbij de laatst verstuurde aangetekende brief rechtsgeldig is;
 • bij ontstentenis, de ouders van de verzekerde;
 • bij ontstentenis, de broers en zusters van de verzekerde;
 • bij ontstentenis het financieringsfonds waarvan sprake in artikel 20 van dit pensioenreglement.

 

Opgelet : u kan afwijken van deze voorrangorde en zelf een begunstigde aanduiden maar enkel en alleen indien u niet gehuwd bent en geen kinderen heeft. Deze aanduiding moet per aangetekend schrijven gebeuren aan de hand een document dat u op het einde van deze brochure vindt.

top

 

10. Hoe vraagt de begunstigde het overlijdenskapitaal op ?

 • Komt u te overlijden voor u met pensioen gaat, dan moet(en) uw rechthebbende(n) (zie 9) het document "Aangifte van een overlijden" ingevuld en ondertekend aan Integrale overmaken. Een model van dit document vindt u op het einde van deze brochure.
 • Volgende bijkomende documenten dienen aan Integrale bezorgd te worden :
  • een uittreksel uit de overlijdensakte (document verkrijgbaar bij het gemeentebestuur);
  • een bewijsstuk waaruit blijkt wie begunstigde is;
  • een kopie van de identiteitskaart (voorzijde en keerzijde) en van de SIS kaart van de begunstigde(n).

top

 

11. Kan ik voor een maandelijks pensioen kiezen ?

Ja, het is mogelijk het pensioenkapitaal om te zetten in een pensioen dat maandelijks betaald wordt. Jaarlijks wordt op uw pensioenfiche ter informatie de mogelijke jaarrente meegedeeld.


top

 

 12. Worden er nog belastingen afgehouden?

Van uw aanvullend pensioenkapitaal worden de volgende percentages en bedragen ingehouden :

 • een RIZIV-bijdrage van 3,55%.
 • een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2 %, afhankelijk van de grootte van het pensioenkapitaal :
  • 0% indien het bruto pensioen- of overlijdenskapitaal kleiner is dan € 2.478,93;
  • 1% indien het bruto pensioenkapitaal gelegen is tussen € 2.478,93 en € 24.789,35 of indien het bruto overlijdenskapitaal tussen € 2.478,93 en € 74.368,05 bedraagt;
  • 2% indien het bruto pensioenkapitaal of het bruto-overlijdenskapitaal respectievelijk meer dan € 24.789,35 of € 74.368,05 bedragen.
 • Van de overblijvende som wordt een fiscale bedrijfsvoorheffing van 16,66 % afgehouden. U moet hiervan aangifte doen op uw belastingbrief. Integrale stuurt u een fiscale fiche met de juiste gegevens. De hoogte van de gemeentebelasting hangt af van de gemeente waarin u woont.
 • De winstverdeling wordt niet belast in de personenbelasting.
 • Indien u kiest om een jaarlijkse, levenslange rente op te nemen, bent u (bovenop de hiervoor vermelde inhoudingen) een bescheiden belasting verschuldigd. U dient deze rente aan de fiscus aan te geven, hiervoor zal u een fiscale fiche ontvangen. De belasting bedraagt jaarlijks 15 % van 3% van het netto aanvullend pensioenkapitaal.
 • Globaal genomen houdt u ongeveer 80 % over bij opname van uw pensioenkapitaal.
 • Indien het kapitaal bij overlijden uitgekeerd wordt aan de echtgeno(o)t(e) of een kind dat jonger dan 21 jaar is, dienen geen successierechten te worden betaald.

top

 

13. Wat als u van onderneming verandert ?

 • Indien u de onderneming verlaat maar u blijft in de verhuissector werken bij een andere onderneming die voor het sectorpensioen bij Integrale aangesloten is, dan verandert er niets. U blijft genieten van alle rechten, enkel is het nu uw nieuwe werkgever die de pensioenbijdragen moet betalen.
 • Indien u de onderneming verlaat maar u blijft in de verhuissector werken bij een andere onderneming die voor het sectorpensioen bij een andere verzekeraar aangesloten is, of indien u niet meer in de metaalsector blijft werken, heeft u de keuze uit de volgende opties :

  • De verworven reserve bij Integrale laten. U blijft dan verzekerd voor een bedrag dat betaalbaar is wanneer u nog in leven bent op 65 jaar en voor een bedrag dat betaald wordt wanneer u eerder zou komen te overlijden. Die bedragen kunnen later nog verhoogd worden door de winstverdeling die Integrale toepast. Een vervroegde uitkering is mogelijk vanaf 60 jaar als het reglement dit toelaat. De vervroegde afkoop bij brugpensioen is ook mogelijk;
  • U kan de verworven reserve bij Integrale laten maar voor een andere verzekeringscombinatie kiezen (bijvoorbeeld meer of minder uitkering bij overlijden);
  • Hetzij de verworven reserve overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever indien u daar van een aanvullend pensioen geniet;
  • Hetzij de verworven reserve overdragen naar een pensioeninstelling die, zoals Integrale, de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de beheerskosten beperkt (Koninklijk Besluit van 14 november 2003);
  • Het contract geheel of gedeeltelijk individueel verderzetten.

top

 

14. Hoe kan u zelf de evolutie van uw aanvullend pensioen opvolgen?

Jaarlijks wordt u in de loop van de maand oktober een individuele pensioenbrief toegestuurd waarin al de gegevens over uw persoonlijke pensioenopbouw binnen dit sectorpensioen vermeld staan.

U vindt terug hoeveel uw verworven reserve bedraagt, welk kapitaal er daarmee op uw 65ste overeenstemt, hoeveel uw nabestaanden zouden ontvangen bij een vroegtijdig overlijden, welk rendement er toegekend werd aan uw aanvullend pensioen.


top

 

15. Wie is Integrale ?

 • Integrale werd in 1925 opgericht op initiatief van enkele grote privé-ondernemingen met als doel sociale bescherming te bieden aan hun werknemers.
 • Integrale is de belangrijkste gemeenschappelijke verzekeringskas en dé specialist op het vlak van aanvullende pensioenen.
 • Onze kernactiviteit is het financiële en administratieve beheer van aanvullende pensioenplannen die door ondernemingen ten voordele van hun personeel worden afgesloten.

top

 

16. Hoe wordt Integrale beheerd ?

 • Integrale wordt beheerd door de verzekerde ondernemingen en door de verzekerden. De werknemers en de vertegenwoordigers van de ondernemingen zijn op gelijke basis in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd. Zo hebben de eerste belanghebbenden van het pensioen via hun vertegenwoordigers een toezicht op de veiligheid van hun gelden.
 • Integrale is onderworpen aan de controle van het Ministerie van Sociale Zaken, de Nationale Bank van België (BNB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
 • Een externe bedrijfsrevisor controleert de boeken van Integrale.

top

 

17. Hoe werkt Integrale ?

Integrale is statutair verplicht om minimale onkosten toe te passen. Deze minimale onkosten zijn voor elke aangeslotene gelijk. Zo geniet u van het massavoordeel en van lage beheerskosten. De Raad van Bestuur en alle andere hiervoor vermelde organen controleren onze werking nauwgezet.

De beheerskost bedraagt slechts 0,5 % van de pensioenbijdrage. Er wordt geen enkele andere kost aangerekend.


top

 

18. Wat zijn de resultaten van Integrale en hoe worden ze verdeeld ?

In de onderstaande tabel vindt u het nettorendement dat de verzekerden van Integrale voor de afgelopen periode ontvingen. Een overzicht van onze historiek van hoge nettorendementen vindt u op onze website.

Integrale heeft geen private aandeelhouders. Haar statuten verplichten Integrale alle gemaakte winsten aan haar aangeslotenen uit te keren en alleen aan hen.


top

 

19. Wie contacteren voor bijkomende inlichtingen ?

Contacteer Carine Veneziano voor meer informatie op het nummer 04 232 44 57 of per e-mail op het adres verhuis@integrale.be.