Veel gestelde vragen PC 209


Veel gestelde vragen PC 209

1. Op wie is dit aanvullend pensioen verplicht van toepassing ?
2. Vanaf wanneer bestaat dit aanvullend pensioenstelsel ?
3. Wie kan er genieten van dit aanvullend pensioen stelsel ?
4. Wie betaalt de bijdragen voor dit aanvullend pensioen ?
5. Welke bijdrage wordt voorzien voor het aanvullend pensioen ?
6. Hoe groot is het bedrag van uw aanvullend pensioen ?
7. Wanneer kunt u "ten vroegste" uw aanvullend pensioen opvragen ?
8. Hoe vraagt u uw aanvullend pensioen op ?
9. Wat gebeurt er met uw pensioengeld als u overlijdt voor de pensioenleeftijd ?
10. Hoe vraagt de begunstigde het overlijdenskapitaal op ?
11. Kan ik voor een maandelijks pensioen kiezen ?
12. Worden er nog belastingen afgehouden ?
13. Wat als u van onderneming verandert ?
14. Hoe kan u zelf de evolutie van uw aanvullend pensioen opvolgen ?
15. Wie contacteren voor bijkomende inlichtingen ?

 Voor meer informatie kan u terecht bij onze dienst Beheer PC 209 per e-mail, op het adres : CP209@integrale.be of eventueel bij onderstaande vakbonden.


top

 

1. Op wie is dit aanvullend pensioen verplicht van toepassing ?

Op alle "gebaremiseerde en baremiseerbare" bedienden van ondernemingen waar er op 11 juni 2001 nog geen eigen aanvullende pensioenregeling bestond.

Vanaf 1 juli 2007 op alle kaderleden waarvoor er op 31 december 2006 nog geen eigen aanvullende pensioenregeling bestond.
Vanaf 1 juli 2007, hebben ALLE bedienden die werken in een onderneming die behoort tot het PC 209 recht op een aanvullende pensioenregeling.


Er wordt geen aanvullend pensioen gevormd voor werknemers met een studenten- of IBO- contract (individuele beroepsopleiding) of voor gepensioneerden die nog bijwerken als bedienden bij hun pensioen.


top

 

2. Vanaf wanneer bestaat dit aanvullend pensioenstelsel ?

De aanvangsdatum van het pensioenstelsel was 1 april 2002.


top

 

3. Wie kan er genieten van dit aanvullend pensioen stelsel ?

Tot 1 januari 2011, diende u in totaal 1 jaar aansluiting te hebben aan het sectorplan, beheerd door Integrale, vooraleer u kon genieten van dit extra legaal pensioen. Vanaf 1 januari 2011 geniet u onmiddellijk van het sectorpensioen.
De periode van aansluiting begint :
Op 1 april 2002

Of op de dag van uw indiensttreding binnen de onderneming indien u na 1 april 2002 aangeworven werd

Of op 1 juli 2007 indien u tot de categorie kaderleden behoort en indien u vóór 1 juli 2007 nog niet bij het sectoraal stelsel aangesloten was.

De periode van aansluiting mag onderbroken worden maar alle periodes van aansluiting worden bij elkaar opgeteld.

De periode van aansluiting mag bij verschillende werkgevers binnen de sector gepresteerd zijn. 

De aard van uw arbeidscontract (bepaalde duur, onbepaalde duur, deeltijds, …) speelt geen rol. 

top

 

4. Wie betaalt de bijdragen voor dit aanvullend pensioen ?

Uw werkgever betaalt alle bijdragen, als bediende hoeft u zelf niet bij te dragen.


top 

5. Welke bijdrage wordt voorzien voor het aanvullend pensioen ?

 • De werkgever is verplicht om vanaf 1 april 2002 een bijdrage van 0,5% op het aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven brutojaarloon (RSZ-loon) van de bediende te betalen. 
 • Vanaf 1 juli 2007 is deze bijdrage voor ALLE bedienden (dus ook de kaderleden) 1% op het RSZ-loon.
 • Op 1 januari 2008 is er een bijkomende verhoging van 0,1% zodat het minimum % op 1,1% van het RSZ-loon komt te liggen.
 • Vanaf 1 januari 2011 verhoging met 0,67% zodat het minimum op 1,77% van het RSZ-loon komt te liggen, dit ter vervanging van de ecocheques.
 • Vanaf 1 april 2012 verhoging met 0,1 % zodat het minimum op 1,87 % van het RSZ-loon komt te liggen.
 • Vanaf 1 januari 2013 bedraagt de pensioentoezegging 1,97%. Deze wordt als volgt opgesplitst:  

                    o        een premie gelijk aan 1,80 % van het RSZ-loon op het individueel contract    van de aangelotene
                    o        en een dotatie van 0,17 % in het speciaal gecreëerde nivelleringsfonds, opgericht door de inrichter.
Het nivelleringsfonds heeft tot doel een rendement van 3,75 % te garanderen op het  moment van pensionering, uitdiensttreding of overlijden, op de bijdragen die gestort werden t.e.m. 31 december 2015. Op dat moment zullen de eventuele tekorten uit het nivelleringsfonds worden gehaald en gestort op de individuele contracten. Jaarlijks wordt het eventuele overschot van dit fonds in gelijke delen onder de actieve aangeslotenen verdeeld.

Op 1 januari 2016 bedraagt de pensioentoezegging nog steeds 1,97% maar deze wordt niet meer opgesplitst. De sociale partners besloten om de volledige bijdrage op het individueel contract te zetten. 

 


 

 top  

6. Hoe groot is het bedrag van uw aanvullend pensioen ?

Uw aanvullend pensioenkapitaal is gelijk aan de som van alle voor u bestemde en betaalde bijdragen, verhoogd met een rendement (zie hierboven).

Op deze pensioenbijdrage krijgt u vanaf 1 januari 2016 het minimumrendement voorzien in de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP). Vandaag betekent dit een minimumrendement van 1,75%. Dit minimumrendement staat los van het rendement en van de winstverdeling die door Integrale toegekend worden.

De eventuele winstverdeling die Integrale toekent wordt jaarlijks op 1 juli bekend gemaakt.

 


 

top

 

7. Wanneer kunt u de betaling van uw aanvullend pensioen opvragen ?

U kan in principe uw aanvraag tot betaling van uw aanvullend pensioen vragen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de dag dat u 65 jaar wordt.

Conform de nieuwe wet van 18 december 2015 bestaan er een aantal mogelijkheden tot verdaging van deze vervaltijd of tot vervroegde uitkering. Wij raden u aan om de tekst van het reglement te consulteren voor meer uitleg.

 


 

top

 

8. Hoe vraagt u uw aanvullend pensioen op ?

Als u momenteel met vervroegd pensioen zou gaan, vraagt u zelf de betaling van uw aanvullend pensioen op door volgende stukken over te maken, per mail of per brief,  aan Integrale : 
 • Uw betalingsaanvraag, volledig ingevuld en ondertekend;
 • Een kopie van de kennisgeving van de beslissing over uw wettelijk pensioen (dit document is te bekomen bij de Rijksdienst voor Pensioenen) ;
 • Een kopie van uw identiteitskaart en van uw bankkaart (voorzijde en keerzijde).

BELANGRIJK : vanaf 2017 wordt Integrale automatisch op de hoogte gesteld door SIGEDIS en dient u zelf de aangifte niet meer te doen.

 


 

top

 

9. Wat gebeurt er met uw pensioengeld als u overlijdt voor de pensioenleeftijd ?

Het pensioenreglement voorziet de volgende voorrangorde voor de begunstigde van de voorziene uitkering :  
1.      de echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene, die niet gerechtelijk van tafel en bed of feitelijk gescheiden is, of die zich niet in aanleg tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding bevindt,   of de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de zin van artikel 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek;
2.      bij ontstentenis de wettelijke, geadopteerde of natuurlijke erkende kinderen van de aangeslotene, of bij plaatsvervulling, hun nakomelingen;
3.      bij ontstentenis de door de aangeslotene schriftelijk aangeduide perso(o)n(en);
4.      bij ontstentenis de ouders van de aangeslotenen; bij overlijden van één van hen komt het kapitaal toe aan de langstlevende;
5.      bij ontstentenis de broers en zusters van de aangeslotene, bij plaatsvervulling hun kinderen;
6.        bij ontstentenis het financieringsfonds

BELANGRIJK : u kan afwijken van deze voorrangorde. Deze aanduiding moet u schriftelijk aan Integrale melden. Integrale stelt dan in een aanhangsel aan uw contract op.  


top

 

10. Hoe vraagt de begunstigde het overlijdenskapitaal op ?

 • Komt u te overlijden voor u met pensioen gaat, dan moet(en) uw rechthebbende(n) (zie punt 9) dit schriftelijk melden aan Integrale. Volgende documenten dienen aan Integrale bezorgd te worden :
  • een uittreksel uit de overlijdensakte (document verkrijgbaar bij het gemeentebestuur);
  • een bewijsstuk waaruit blijkt wie begunstigde is;
  • een kopie van de identiteitskaart (voorzijde en keerzijde) van de begunstigde(n);
  • een formulier opgesteld door Integrale, volledig ingevuld en ondertekend door de begunstigde(n) of de wettelijke vertegenwoordigers van deze laatste(n).

top

 

11. Kan ik voor een maandelijks pensioen kiezen ?

Ja, het is mogelijk het kapitaal (kapitaal leven of kapitaal overlijden) om te zetten in een pensioen dat maandelijks betaald wordt. Jaarlijks wordt op uw pensioenfiche ter informatie de mogelijke jaarrente meegedeeld.


top

 

12. Hoe wordt mijn aanvullend pensioenkapitaal belast?

 • Conform de huidige wetgeving worden de volgende percentages en bedragen ingehouden : 

                      - een RIZIV-bijdrage van 3,55%
                      - een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2 %, afhankelijk van de grootte van het pensioenkapitaal:

 • een fiscale bedrijfsvoorheffing afgehouden van de overblijvende som van :

                                           -          op 60 jaar : 20 %; behalve indien vervroegd pensioen 16,5%
                                           -          op 61 jaar: 18 %; behalve indien vervroegd pensioen 16,5%
                                           -          van 62 tot en met 65 jaar : 16,5 %;
                                           -          Indien u blijft werken tot 65 jaar: 10 %.

U moet hiervan aangifte doen op uw belastingbrief. Integrale stuurt u een fiscale fiche met de juiste gegevens. De hoogte van de gemeentebelasting hangt af van de gemeente waarin u woont.

 • De winstverdeling wordt niet belast in de personenbelasting.
 • Indien u kiest om een jaarlijkse, levenslange rente op te nemen, bent u (bovenop de hiervoor vermelde inhoudingen) een bescheiden belasting verschuldigd. U dient deze rente aan de fiscus aan te geven, hiervoor zal u een fiscale fiche ontvangen. De belasting bedraagt jaarlijks 27% van 3% van het netto aanvullend pensioenkapitaal.
 • Globaal genomen houdt u ongeveer 80% over bij opname van uw pensioenkapitaal.
 • Indien het kapitaal bij overlijden uitgekeerd wordt aan de echtgeno(o)t(e) of een kind dat jonger dan 21 jaar is, dienen geen successierechten te worden betaald.

 


 

top

 

13. Wat als u van onderneming verandert ?

Indien u de onderneming verlaat maar u blijft in de metaalsector werken bij een andere onderneming die voor het sectorpensioen bij Integrale aangesloten is, dan verandert er niets.

U blijft genieten van alle rechten, enkel is het nu uw nieuwe werkgever die de pensioenbijdragen moet betalen.

Indien u de onderneming verlaat maar u blijft in de metaalsector werken bij een andere onderneming die voor het sectorpensioen bij een andere verzekeraar aangesloten is, of indien u niet meer in de metaalsector blijft werken, heeft u de keuze uit de volgende opties :

 • de verworven reserve bij Integrale laten. U blijft dan verzekerd voor een bedrag dat betaalbaar is in geval van leven op 65 jaar of in geval van overlijden. Die bedragen kunnen later nog verhoogd worden door de winstverdeling die Integrale toekent.
 • de verworven reserve bij Integrale laten maar voor een andere verzekeringscombinatie kiezen (bijvoorbeeld meer of minder uitkering bij overlijden);
 • de verworven reserve overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever indien u daar van een aanvullend pensioen geniet;
 • de verworven reserve overdragen naar een pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de beheerskosten beperkt (Koninklijk Besluit van 14 november 2003);


top

 

14. Hoe kan u zelf de evolutie van uw aanvullend pensioen opvolgen?

Jaarlijks wordt u in de loop van de maand augustus een individuele pensioenfiche toegestuurd waarin al de gegevens over uw persoonlijke pensioenopbouw binnen dit sectorpensioen vermeld staan.

Naast uw persoonlijke gegevens, bevat deze fiche ook de volgende elementen: 
 • De bijdrage, betaald door uw werkgever, met betrekking op het referentiejaar alsook het RSZ-loon dat gebruikt werd om de berekening te maken;
 • De verzekerde prestaties in geval van leven op de einddatum alsook bij vroegtijdig overlijden;
 • De verworven rechten op het moment van opmaak van de fiche alsook, ter vergelijking, deze van het vorige jaar;
 • Het minimum gewaarborgd rendement volgens de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) ;
 • Het bedrag van de winstverdeling. 
U vindt terug hoeveel uw verworven reserve bedraagt, welk kapitaal er daarmee op uw 65ste overeenstemt, hoeveel uw nabestaanden zouden ontvangen bij een vroegtijdig overlijden, welk rendement er toegekend werd aan uw aanvullend pensioen.

Vanaf oktober 2016 krijgt u de mogelijkheid om uw pensioenfiche te consulteren via de website www.mypension.be (rubriek "aanvullende pensioenen"). Dit geldt niet alleen voor de fiche die verbonden is aan dit pensioenstelsel maar ook voor alle groepsverzekeringen waarvan u tijdens uw loopbaan genoten hebt.

 


 

top

 

15. Wie contacteren voor bijkomende inlichtingen ?

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst Beheer PC209 per e-mail, op het adres : CP209@integrale.be.

of eventueel bij onderstaande sociale partners :

Poincarélaan, 72-74
1070 Brussel
Tel. 02/558.51.50 Website
Auguste Reyerslaan, 80
1030 Brussel
Tel. 02/706.78.00 Website
BBTK - SETCA Hoogstraat, 42
1000 Brussel
Tel. 02/545.69.00 Website
Schumanlaan, 69-75
1040 Nijvel
Tel. 02/538.91.44 Website
Sudermanstraat, 5
2000 Antwerpen
Tel. 03/220.87.11 Website