Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Paritair Comité 209

Sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor werknemers van de sector voor metaalfabrikaten.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2002 voerde dit stelsel in dat in werking trad op 1 april 2002. Op 1 juli 2007 werd het stelsel uitgebreid naar het kaderpersoneel van die ondernemingen.

Voor wie?

 • Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden (met inbegrip van kaderpersoneel) bij een onderneming die onder PC 209 valt.

Belangrijkste troeven

 • Democratisering van het aanvullend pensioen
 • Verhoging van het vervangingsinkomen op pensioengerechtigde leeftijd
 • Sociale bescherming

Wijziging in het beheer sinds 2019

In 2019 werden grote wijzigingen aangebracht aan het beheer van het sectoraal pensioenstelsel van het PC209. Voor specifieke vragen kan u terecht bij:

Samenvatting van enkele aandachtspunten  :

De inrichter van het sectoraal pensioen PC209 is het SFBM-BIS ; deze laatste heeft de SFBM opdracht gegeven om de sectorale premies te innen (pensioen en / of solidariteit) bij de ondernemingen, alsook de inhouding  – bij de betrokken ondernemingen – van de RSZ-bijdrage van 8,86%.

Deze wijziging is op  januari 2019 ingegaan ; voor alle praktische details van deze inhouding kan u rechtstreeks contact opnemen met de SFBM op bovenstaand adres.

Integrale blijft aangesteld als administratief en financieel beheerder van de sectorale bijdragen die de SFBM betaalt ten voordele van de bedrijven in de sector en bedrijven die solidariteitsbijdragen betalen voor het sectoraal pensioen.

Conform de bepalingen van de laatste CAO’s (zie op deze site via een apart tabblad) kan Integrale tot 31 december 2018 tussenkomen op basis van het mandaat van de SFBM-BIS.

Deze interventie betreft het innen en regulariseren van sectorale bijdragen uit het verleden, voor bedrijven die op uitnodiging van de SFBM-BIS de kans kregen om zichzelf kenbaar te maken en te voldoen aan hun sectorale verplichtingen.

Maatregelen m.b.t. het Coronavirus

Naar aanleiding van de crisis in m.b.t. het Coronavirus zijn er uitzonderlijke maatregelen genomen voor de sectorale aanvullende pensioenen.

Je kan deze maatregelen terugvinden op de website van het Fonds van het Paritair Comité 209:  https://www.fonds209.be/

Werknemers

Voor wie?

 • Sedert 1 april 2002: voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden bij een onderneming die onder PC 209 valt.
 • Vanaf 1 juli 2007 voor alle kaderleden van deze ondernemingen, onder voorbehoud van de uitsluitingen die voorzien zijn in de regeling voor het sectoraal pensioen.
 • Werkgevers

  Voor wie?

  De ondernemingen kunnen wat betreft het sectoraal aanvullend pensioen worden ingedeeld in drie afzonderlijke categorieën, zowel voor hun bedienden als voor hun kaderpersoneel.

  Al die verschillende ondernemingen kunnen - direct of via een deskundige die zorgt voor het beheer (een sociaal secretariaat, een consultant …) - bij Integrale terecht voor informatie en documentatie in verband met de administratie van hun sectorale aanvullende pensioenplannen.

  Ondernemingen die zijn aangesloten bij het sectoraal stelsel dat door Integrale wordt beheerd

  Het betreft ondernemingen zonder een eigen pensioenstelsel die gekozen hebben voor aansluiting bij het sectoraal stelsel en voor een samenwerking met Integrale. Integrale is de referentieverzekeraar die de sectorale inrichter gekozen heeft.

  Ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van het sectoraal pensioen vallen

  Dit zijn ondernemingen die reeds voor 11 juni 2001 (voor hun bedienden) of voor 31 december 2006 (voor hun kaderpersoneel) over een stelsel beschikten, en die - mits naleving van bepaalde voorwaarden - vrijgesteld zijn van de toepassing van het sectoraal aanvullend pensioen.

  Ondernemingen in opting out

  Deze ondernemingen beschikten niet over een eigen pensioenstelsel en moesten bijgevolg het sectoraal aanvullend pensioen toepassen. Ze hebben er echter voor gekozen om te werken met een eigen pensioeninstelling in plaats van Integrale en om daarbij bepaalde voorwaarden na te leven.

  Ondernemingen van de sector

  U bent een onderneming van de sector:

  • als u ervoor hebt gekozen om na de invoering van het sectoraal pensioen (1 april 2002), de bedienden van uw onderneming aan te sluiten bij het sectoraal plan dat wordt beheerd door Integrale, de door de sectorale inrichter gekozen referentieverzekeraar;
  • als u ervoor hebt gekozen om op 1 juli 2007 het kaderpersoneel van uw onderneming aan te sluiten bij het sectoraal plan dat wordt beheerd door Integrale, de door de sectorale inrichter gekozen referentieverzekeraar;
  • als u ervoor hebt gekozen om bij de aansluiting van uw onderneming bij het PC 209 (bij de oprichting of later, bijvoorbeeld bij een verandering van Paritair Comité), uw bedienden en kaderpersoneel aan te sluiten bij het sectoraal stelsel dat wordt beheerd door Integrale;
  • als uw onderneming niet meer voldoet aan de voorwaarden voor gelijkstelling om te worden erkend als 'buiten toepassingsgebied' of als opting out voor het sectoraal stelsel: in dat geval is aansluiting bij het sectoraal stelsel verplicht.

  Nuttige documenten om te downloaden:

  Ondernemingen buiten toepassingsgebied

  U bent een onderneming 'buiten toepassingsgebied':

  • als uw onderneming bij de invoering van het sectoraal pensioen beschikte over een stelsel voor bedienden van voor 11 juni 2001 en/of een stelsel voor kaderpersoneel van voor 31 december 2006, en als die stelsels nog steeds van kracht zijn en voldoen aan de voorwaarden voor gelijkstelling van de sectorale inrichter;
  • als uw onderneming na een fusie, overname, verandering van Paritair Comité enz. een pensioentoezegging hervat of voortzet die eerder werd erkend als 'buiten toepassingsgebied', en als die toezegging blijft voldoen aan de voorwaarden voor gelijkstelling van de sectorale inrichter.

  De voorwaarden voor gelijkstelling worden beschreven in de technische nota's, te vinden als bijlage bij de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. De gelijkstelling moet regelmatig worden bewezen.

  Ondernemingen in opting out

  U bent een onderneming in opting out:

  • als uw onderneming bij de invoering van het sectoraal pensioen niet beschikte over een stelsel voor bedienden (op 1 april 2002) of een stelsel voor kaderpersoneel (op 1 juli 2007), en als u dit sectoraal pensioen hebt toegepast door u bij een verzekeraar naar keuze in te schrijven voor ondernemingsstelsels die nog steeds van kracht zijn en voldoen aan de voorwaarden voor gelijkstelling van de sectorale inrichter;
  • als uw onderneming na een fusie, overname, verandering van Paritair Comité enz. een pensioentoezegging hervat of voortzet die eerder werd erkend als opting out, en als die toezegging blijft voldoen aan de voorwaarden voor gelijkstelling van de sectorale inrichter.

  De voorwaarden voor gelijkstelling worden beschreven in de technische nota's te vinden als bijlage bij de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. De gelijkstelling moet regelmatig worden bewezen.

  Opgelet :

  Overeenkomstig de beslissing van de sectorale inrichter via de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2010 is er sinds 1 april 2011 geen nieuwe opting out meer toegestaan. Die maatregel geldt voor ondernemingen die na deze datum zijn opgericht of onder het PC 209 vallen.

  Overdracht van gegevens

   Het bediendepersoneel van uw onderneming is nog niet aangesloten bij het sectorfonds. Uw onderneming wenst zich in orde te stellen : Excel file voor rechtzettingen

  Collectieve arbeids-overeenkomsten (CAO's)

  Buiten toepassing

  Opting out

  Onze kantoren

  Integrale Brussel

  Arianelaan 5
  1200 Brussel

  +32 (0)2 774 88 50
  info-nl@integrale.be

  Integrale Liège

  Place Saint Jacques 11/101
  4000 Liège

  +32 (0)4 232 44 11
  info-nl@integrale.be

  Integrale Antwerpen

  Justitiestraat 4/46
  2018 Antwerpen

  +32 (0)3 216 40 80
  info-nl@integrale.be

  Naar boven