Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Groepsverzekering

Een betere toekomst

Met de groepsverzekering investeren werkgevers en werknemers vandaag samen in een betere toekomst. Het georganiseerde, geplande en transparante karakter van de groepsverzekering zorgt voor een veilige structuur en voor wederzijdse motivatie en voldoening bij werkgever en werknemer.

Voor wie?

 • Alle categorieën loontrekkenden
 • Zelfstandige bedrijfsleiders

Belangrijkste troeven

 • Voorzorg inzake pensioen, overlijden en invaliditeit
 • Fiscaal voordelig

De werkgever sluit een groepsverzekering af ten gunste van een deel van zijn personeel of al zijn personeel. Hij alleen betaalt de verzekeringspremies of met bijdrage van de werknemer, afhankelijk van het pensioenreglement.
Bij pensionering hangt het bedrag van de verworven uitkering af van een aantal factoren waaronder: de waarde van de premie en de vergoeding van de verzekeraar, het arbeidsstelsel, de leeftijd van de aangeslotene op het moment van pensionering, het rendement van de groepsverzekering, de lengte van de loopbaan, het verzekeringsproduct, ...

Wie kan zich aansluiten?

 • Alle objectieve categorieën loontrekkenden: directeurs, kaderleden, loontrekkenden ...
 • Zelfstandige bedrijfsleiders

Integrale stelt groepsverzekeringsoplossingen voor volgens drie afzonderlijke systemen die aangepast kunnen worden aan de noden en wensen van ieder bedrijf:

Voordelen

Bovenop de opbouw van een aanvullend pensioen waarop de aangeslotene bij pensionering kan rekenen, biedt de groepsverzekering de werkgever en aangesloten werknemer ook andere voordelen. Voor hen beiden vormt de groepsverzekering een fiscaal voordelig alternatief voor een loonsverhoging. Maar dat is niet alles:

Voor de werkgever

 • Premies aftrekbaar als lasten (met naleving van de geldende fiscale voorschriften)
 • Belastingverlaging: RSZ-bijdrage van 8,86 % + jaarlijkse belasting van 4,40% in plaats van de gebruikelijke werkgeversbijdragen (+/-35%)
 • Oplossing die bijdraagt aan de binding en motivatie van het personeel

Voor de werknemer

 • Belastingkrediet van 30% op persoonlijke premies, plus gemeentelijke opcentiemen; voordeel cumuleerbaar met de andere toegekende belastingverminderingen op individueel spaargeld
 • Kapitalisatie van spaarpremies aan een op lange termijn gewaarborgde rentevoet
 • Beperkte belasting op kapitaal te betalen op moment van pensionering
 • Bijkomende mogelijkheid tot het verkrijgen van een hypothecaire lening, een aanbetaling of inpandgeving voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed binnen de Europese Economische Ruimte

Rendement

Alle producten genieten van een rendementsgarantie waaraan een winstdeelname toegevoegd kan worden.

Gewaarborgde rentevoet
+ Winstdeelname
= Rendement van Integrale

Het rendement van Integrale is een nettorendement, in tegenstelling tot andere verzekeraars die meestal brutorendementen geven.

Om kennis te nemen van de hoge redementen die elk jaar aan de aangesloten personen bij Integrale aangeboden worden:

Cijfers

Waarborgen & garanties

 • Pensioen

  Bij pensionering ontvangt de aangeslotene een kapitaal of een rente. Die prestatie bestaat uit de kapitalisatie van de spaarpremies en van alle toegekende winstdeelnamen op het contract van de aangeslotene.

 • Overlijden

  In geval van overlijden van de aangeslotene voordat de pensioenleeftijd bereikt is, kan de groepsverzekering de uitbetaling van een uitkering voorzien. Het pensioenreglement bepaalt de aard en het bedrag van deze uitkering.

 • Aanvullende dekkingen

  Als aanvulling op de prestaties bij leven en bij overlijden kan de groepsverzekering een collectieve dekking voorzien in geval van arbeidsongeschiktheid door een ziekte of een ongeval. Deze collectieve dekking is vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst bij de groepsverzekering die de toepassingsmodaliteiten ervan vastlegt. De prestaties die voortkomen uit die dekking vormen de vervangingsinkomens die de wettelijke tussenkomsten aanvullen (RIZIV of fonds voor arbeidsongevallen). In het merendeel van de overeenkomsten wordt eveneens bepaald dat de groepsverzekeringspremies vrijgesteld worden in geval van arbeidsongeschiktheid.

 • Verandering van werkgever

  Als de werknemer zijn verworven rechten behoudt, kan hij bij verandering van werkgever zijn pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever of naar een onthaalstructuur.

Voorbeeld

Vergelijking tussen een bonus ontvangen in cash of een uitgestelde bonus gevormd door een groepsverzekering

 • Loonkosten: € 2.500/jaar
 • Beginleeftijd: 45 jaar
 • Eindleeftijd: 65 jaar
 • Rendement van de investering: 1,75 %

Bonus in cash

Bonus in GVZ

€ 1.851,85
(brutosalaris)

€ 2.304,43
(Sociale bijdrage 8,86 %)

€ 1609,81 (belastbaar)

€ 2.207,31
(Belasting van 4,40 %)

€ 804,91
(nettosalaris)

€ 2.207,31
(Nettowerkgeversbijdrage)

€ 19.411,52
(NETTO na 20 jaar)

 • Verschil = 231,25%

€ 53.232,35
(NETTO na 20 jaar)

In dit voorbeeld moet u uw nettobonus met een rendementspercentage van 8,99% NETTO gedurende 20 jaar investeren om het NETTOkapitaal van € 53 232,35 te bereiken op 65-jarige leeftijd.

Ik bepaal de bijdrage

De groepsverzekering met vaste bijdragen wordt gefinancierd door een vastgelegde jaarlijkse premie

 • Hetzij als % van de referentievergoeding (bijvoorbeeld: 2% van het maandsalaris)
 • Hetzij forfaitair (bijvoorbeeld: € 200/maand)

Dit systeem richt zich op werkgevers die:

 • Een aanvullend pensioenstelsel wensen op te starten dat eenvoudig te beheren is en eenvoudig uit te leggen is aan medewerkers
 • Een zeer hoge veiligheidsgraad wensen aan te bieden, gekoppeld aan een hoog rendement en een van de laagste algemene kosten op de markt.

Het gaat in het bijzonder om:

 • Grote ondernemingen en kmo’s voor bepaalde categorieën van hun loontrekkenden
 • Zelfstandige bedrijfsleiders

Daarnaast biedt Integrale drie andere specifieke producten:

Ik bepaal het resultaat

Met de groepsverzekering met vaste prestaties bepaalt het bedrijf een te bereiken doel op de pensioenleeftijd van de begunstigde onder de vorm van een kapitaal (meestal) of een rente.

De prestatie bij pensionering hangt af van verschillende criteria:

 • De referentieuitkering
 • De loopbaan in het bedrijf (of onder bepaalde voorwaarden, elders gepresteerd)
 • Een referentieplafond

Voorbeeld

Het bedrijf verbindt zich ertoe bij het pensioen van de medewerker een kapitaal uit te betalen van drie keer zijn laatste jaarsalaris, volgens zijn loopbaan in de onderneming.

Dit systeem richt zich tot werkgevers die een te bereiken doel wensen te koppelen aan het pensioen van hun medewerkers.

Ik koppel een bedrag aan een rendementsgarantie

Met de groepsverzekering via cash balance bepaalt de werkgever het toegekende bedrag en het te bereiken rendement. Als het door de verzekeraar bereikte rendement niet voldoende is, verbindt de werkgever zich er bijgevolg toe het verschil bij te passen. De werkgever kan dat verschil financieren dankzij het rendement van een eerder gunstiger jaar. Daarnaast kan hij het overschot aan rendement ook rechtstreeks toekennen aan het contract van de aangeslotene.

Voorbeeld

De werkgever kent een bedrag toe van € 100 en belooft een kapitalisatie van 1,75% per jaar. Als de verzekeraar een rendement van 1% behaalt, levert de werkgever het ontbrekende saldo van 0,75%. Als de verzekeraar een rendement van 2 % behaalt, kan de werkgever het overschot aan rendement (0,25%) gebruiken om de verbintenis van het komende jaar te financieren.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven