Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Lexicon

Belgian Gaap

Generally Accepted Accounting Principles. Het Belgisch boekhoudkundig kader.

CertiFlex

Tak 21-verzekeringscontract onderschreven via tussenpersoon Ethias.

Er bestaan drie versies van het contract :

CertiFlex-8: pure kapitalisatie zonder fiscaal voordeel.

CertiFlex pensioen: Tak 21-contract dat in aanmerking komt voor fiscale voordelen verbonden aan pensioensparen.

CertiFlex Fiscaal: Tak 21-contract met fiscale voordelen voor langetermijnsparen.

DB2P / SiGeDis

De gegevensbank “Aanvullende pensioenen” ook databank SiGeDis genoemd, naar het bedrijf dat de databank beheert. De Belgische wetgeving vereist dat alle verzekeringsmaatschappijen de informative over hun tweedepijlerpensioenplannen onderschreven door Belgische aangeslotenen aan haar meedeelt. Haar doelstelling is een helder overzicht te geven van de pensioenverbintenissen.

Dekkingsgraad van de verworven rechten

Ratio tussen de waarde van de activa en de waarde van de verbintenissen tegenover de verzekerden en de verzekeringsnemers.
Omgezet in een percentage maakt deze indicator meetbaar in hoeverre de verzekeringsmaatschappij haar verbintenissen kan nakomen.

EIOPA

European Insurance and Occupational Pensions Authority, de Europese toezichthouder van verzekeraars en bedrijfspensioenen.

EMTN

Euro Medium Term Notes (EMTN) zijn schuldtitels die uitgegegeven worden door financierings- en investeringsbanken voor professionele investeerders en tegenpartijen zoals instellingen of private banken die daarvoor in aanmerking komen.
EMTN’s worden niet genoteerd door financiële agentschappen. Enkel de uitgever is genoteerd. Deze titels hebben erg verschillende kenmerken voor bezoldiging en kapitaalgarantie.

FSMA

Financial Services and Markets Authority. Autoriteit voor Financiële diensten en markten, deze instelling staat onder meer in voor de “Bescherming van de consumenten en van de spaarders”.

IAS 19

Internationale boekhoudnorm die de boekhoudkundige verwerking van personeelsvoordelen voorschrijft en de informatie die hierover verschaft moet worden.

IFRS

International Financial Reporting Standards, een international boekhoudkader dat wordt toegepast op ondernemingen die genoteerd zijn op Europese beurzen. De International Accounting Standard Board (IASB) stelt deze boekhoudregels op. De IFRS-regels vervangen de IAS-regels.

ISAE 3402

ISAE 3402 is een kwaliteitsnorm die wordt uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards Board.
De kwaliteitsnorm berust op internationaal erkende standaarden en op de certificering van de interne controle door externe auditoren.

KB 69

Het Koninklijk Besluit van 14 mei 1969 is het juridisch kader dat officieel het stelsel vastlegt voor het beheer van extralegale stortingen zoals Integrale toepast in het merendeel van haar activiteiten. Het systeem is gebaseerd op een model dat de gelijkheid tussen de aangeslotenen verzekert en specifieke regels volgt bij het verdelen van de resultaten. Dit KB werd vervangen door het KB van 14 november 2003, maar behield zijn historische benaming.

Knipperlichtreserve

Verzekeringsmaatschappijen die hoge technische rentevoeten waarborgen, zijn verplicht om aanvullende technische voorzieningen aan te leggen. De bijkomende voorziening die jaarlijks opgebouwd moet worden, is gelijk aan 1/10de van het verschil tussen de waarde van de verbintenissen van de verzekeraar tegen de technische rentevoet en de waarde van diezelfde verbintenissen door een knipperlichtrentevoet te gebruiken die gelijk is aan 80 % van het gemiddelde over 5 jaar van de staatsobligaties op lange termijn.

MCR

Minimum Capital Requirement, het minimale niveau aan eigen vermogen waaronder de controleautoriteiten automatisch zullen tussenkomen in het beheer van de verzekeraar.

NBB

Nationale Bank van België, deze instelling is verantwoordelijk voor het “prudentieel toezicht” van de banken en verzekeraars.

OLO

Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie. Obligaties (leningen) uitgegeven door de Belgische staat. Ze zijn het belangrijkste onderdeel van de Belgische staatsschuld.

ORSA

Own Risk & Solvency Assessment. Proces waarmee de onderneming nagaat of haar risicoprofiel compatibel is met haar risicocapaciteit en met haar risicobereidheid dat vooraf door haar Raad van Bestuur is vastgelegd.

SCR

Solvency Capital Requirement. Het kapitaal dat nodig is om achtereenvolgende verliezen op te vangen die voortkomen uit een groot risico. Als de SCR onder 100 % daalt, moet de verzekeraar een herstelplan indienen.

SFCR

Solvency and Financial Conditions Report, een verhalend verslag over de solvabiliteit en de financiële situatie opgesteld door de verzekeraar en bestemd voor het algemeen publiek.

Solvabiliteitsmarge

Kapitaalbedrag dat de controleautoriteiten van de lidstaten de verzekeringsmaatschappijen verplichten aan te leggen. Bovenop de technische voorzieningen is de solvabiliteitsmarge een veiligheid tegen de gevolgen van verscheidene risico’s die het passief of het actief van een verzekeringsmaatschappij kunnen aantasten.

Onder Solvency II moet dit concept van reglementair kapitaal voldoen aan vereisten op twee niveaus:

  1. Het Solvency Capital Requirement (SCR), dat het insolventierisico binnen de twaalf maanden tot minder dan 0,5 % moet beperken.
  2. Het Minimum Capital Requirement (MCR), het bedrag waarmee de onderneming haar activiteiten niet meer verder kan zetten zonder de verzekerden bloot te stellen aan een risico dat beschouwd wordt als ‘onaanvaardbaar’, hetgeen kan leiden tot maatregelen die kunnen gaan tot de intrekking van de erkenning om de activiteit uit te oefenen.
Solvency II

Het Europees toezichtkader voor deugdelijk bestuur en gezond risicobeheer bij verzekeringsmaatschappijen. Het is in voege getreden op 1 januari 2016 en bestaat uit drie pijlers:

  • Pijler 1 : Kwantitatieve vereisten (vereiste solvabiliteitskapitalen, evaluatie van actief en passief, enzovoort)
  • Pijler 2 : Organisationele vereisten (governance, risicobeheer, interne controle, …)
  • Pijler 3 : Verslaggevingsvereisten (verhalend en kwantitatief, publiek en privé)

De controleautoriteiten die toezicht houden op de naleving ervan zijn de NBB in België en EIOPA in Europa.

Swap
  • Renteswaps : een over the counter-contract, op basis van een nominaal bedrag dat toelaat om de intreststromen uit te wisselen die berekend zijn met een vaste rentevoet tegenover intreststromen die berekend zijn met een variabele intrestvoet.
  • Equity swaps: een over the counter-contract, op basis van een nominaal bedrag waarbij de ontvangen intreststromen afhangen van de aandelenmarkten (EuroStoxx50).
Takken 21 en 23

Tak 21 is een levensverzekeringsproduct met kapitaal- en rendementsgarantie, er kan een winstverdeling toegekend worden.

Tak 23 is een levensverzekering die geen rendementsgarantie biedt. Het rendement hangt af van het rendement van de interne fondsen waarin de technische voorzieningen van het contract geïnvesteerd werden.

Technische voorzieningen

Voorzieningen die aangelegd worden om de goede uitvoering van de toekomstige prestaties te waarborgen. Ze worden ingeschreven op het passief van de balans van de verzekeraar. Ze komen overeen met de verbintenissen van de verzekeringsactiviteit. De technische voorzieningen worden gedekt door financiële beleggingen conform de regelgeving met het oog op het evenwicht tussen rendement, veiligheid en liquiditeit.

Vzw VLI

De vereniging heeft als doel de ondernemingen en aangeslotenen te verzamelen die een contract hebben afgesloten bij Integrale en de vertegenwoordiging van de werkgevers en werknemers te organiseren in de Raad van Bestuur van Integrale.

Winstdeelname

De toekenning van een deelname in de winst van de verzekeraar hangt af van voorwaarden. De algemene vergadering van Integrale en de NBB moeten de toekenning van eventuele winsten die de verzekeraar genereert, goedkeuren. De winstdeelname kan wettelijk niet gewaarborgd worden. Als ze toegekend is, is ze echter wel definitief verworden.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven