Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

De huidige financiële situatie van Integrale

Het voortduren van de financiële crisis kan vragen oproepen bij onze leden-ondernemingen en aangeslotenen. Integrale wenst u volgende inlichtingen mee te delen over de financiële situatie.

 
Het geconsolideerd incasso bedraagt bijna € 219 miljoen op het einde van het boekjaar 2008, een stijging van 78,48 % tegenover het jaar 2007. Dit buitengewoon resultaat komt gedeeltelijk voort uit belangrijke eenmalige premies, terwijl het jaarlijks terugkerend incasso stijgt met 15 %.
 
Bovendien menen we, op basis van voorzichtige hypotheses, dat Integrale netto-investeerder zal blijven voor de komende jaren : de inkomstenstroom (ontvangen premies verhoogd met financiële inkomsten en terugbetalingen van beleggingen die op vervaldag komen) is hoger dan de uitgavenstroom (te betalen kapitalen, renten en werkingskosten).
We worden dus niet gedwongen om activa te verkopen in een periode van turbulente financiële markten. Dit betekent een geruststellend en comfortabel voordeel.
 
Kostenbeheersing is altijd een grote prioriteit geweest van onze gemeenschappelijke kas. De algemene kostenratio met betrekking tot de activa in beheer is duidelijk gedaald van 0,57 % in 2007 tot 0,53 % in 2008, terwijl de kwaliteit van onze dienstverlening verbeterd werd.
 
De voorlopige cijfers van het boekjaar 2008 die nog gecontroleerd moeten worden door onze bedrijfsrevisor, geven aan dat de invloed van de financiële crisis op Integrale beperkt is gebleven.
 
Na toepassing van waardeverminderingen die dienen geacteerd te worden op de eeuwigdurende obligaties en op sommige beleggingen, blijft onze solvabiliteitsmarge hoog en bedraagt ze meer dan het dubbele van de vereiste marge.
 
Wat de dekkingsgraad van onze verbintenissen betreft : deze is hoger dan 100 %. Dit betekent dat de waarde van onze activa hoger blijft dan het bedrag van onze verbintenissen tegenover de aangeslotenen, welke deze ook zijn.
 
Het is evident dat Integrale, net zoals alle actoren op de markt, een moeilijk jaar 2009 tegemoet gaat vol onzekerheden.
De verantwoordelijkheid om de aanvullende pensioenen te garanderen aan onze aangeslotenen zet ons meer dan ooit aan, om de solvabiliteit te laten primeren. Bijgevolg zal de Effectieve Leiding aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voorstellen zekerheid te blijven nastreven door de solvabiliteitsmarge zo hoog mogelijk te houden. 
 
Tenslotte zal het herstel van de financiële markten ons toelaten in een, naar wij hopen, niet te verre toekomst, geen beroep meer te moeten doen op nieuwe bijkomende voorzorgsmaatregelen. De resultaten die hieruit zullen voortvloeien zullen dus exclusief voorbehouden zijn aan onze aangeslotenen, overeenkomstig de regelgeving en onze statuten.
 
We zullen niet nalaten u te blijven informeren over de evolutie van de situatie.
 
 
De Effectieve Leiding
 
 
Voor meer informatie over dit onderwerp kan u uw vragen mailen naar newsletter@integrale.be.
Naar boven