Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale past haar gewaarborgde rentevoet voor levensverzekeringen aan

Omwille van de voortdurende daling van de rentevoeten op de financiële markten heeft Integrale beslist om vanaf 1 april 2015 haar gewaarborgde rentevoet te laten dalen naar 1,60%.


Omwille van de voortdurende daling van de rentevoeten op de financiële markten heeft Integrale beslist om vanaf 1 april 2015 haar gewaarborgde rentevoet te laten dalen naar 1,60%.

Waarom deze daling van de rentevoet?

Levensverzekeringen zijn langetermijnverbintenissen. Ze worden hoofdzakelijk gedekt door staatsobligaties van de eurozone. De rentevoeten van deze obligaties daalden de afgelopen jaren aanzienlijk. De Belgische obligaties op 10 jaar bieden momenteel een rendement aan dat onder de 0,8% ligt. Net zoals alle andere actoren op de markt kan Integrale deze situatie niet ontkennen en moet ze haar gewaarborgde rentevoet op lange termijn aanpassen.
 
Wat zijn de gevolgen voor de nieuwe en de bestaande contracten ?
 
De nieuwe rentevoet van 1,60% treedt in voege vanaf 1 april 2015 :
 
1)   op alle nieuwe contracten,
2)   op alle nieuwe aansluitingen aan bestaande contracten,
3)   op de nieuwe stortingen voor de contracten met eenmalige premies,
4)   op de premieverhogingen voor de contracten met terugkerende premies.
 
De rentevoetaanpassing heeft geen invloed op de opgebouwde reserves van eind maart 2015. Deze reserves genieten en zullen blijven genieten van de tariefschijven uit het verleden op basis van hun ingangsdatum en dit tot het einde van de looptijd van de contracten.
 
Wat zijn de gevolgen voor de sectorpensioenstelsels ?
 
De nieuwe rentevoet is eveneens van toepassing op :
  • de bedrijven die aangesloten zijn aan een sectoraal pensioenstelsel dat beheerd wordt door Integrale;
  • de pensioenverbintenissen die toevertrouwd zijn aan Integrale in het kader van de zogenoemde “opting-out” van een sectorstelsel dat beheerd wordt door een andere pensioeninstelling;

met naleving van de uitvoeringsbesluiten van het sectorpensioenplan die vastgelegd werden in collectieve arbeidsovereenkomsten en hun bijlagen. 

Zal de nieuwe rentevoet een invloed hebben op het beleid van volledige winstverdeling?    

       
Integrale is een solidaire en verantwoordelijke verzekeraar. De Gemeenschappelijke Verzekeringskas behoudt haar beleid van 100% verdeling van haar winsten na het aanleggen van de vereiste kapitaalbuffers. Haar doel blijft om de resultaten te verdelen onder al haar verzekerden en tegelijkertijd te voldoen aan de solvabiliteitsvereisten die vanaf 2016 verplicht zullen zijn.
 
De gemiddelde gewogen nettorendementen die Integrale in 2012 en 2013 heeft toegekend, bedroegen respectievelijk 3,56% en 3,50%. Ze stelden de overgrote meerderheid van de leden-ondernemingen in staat om hun resultaatsverbintenissen na te komen die voortvloeien uit de wet op de aanvullende pensioenen. Over de referentieperiode 2009-2013 konden de aangeslotenen van Integrale rekenen op een gemiddeld nettorendement van 3,82%.
 
We begrijpen dat deze verandering nogal technisch is. Voor alle bijkomende informatie blijven uw vertrouwde contactpersonen bij Integrale te uwer beschikking. Voor bijkomende vragen over dit bericht kan u contact opnemen met de communicatiedienst op het e-mailadres : newsletter@integrale.be.
 
 
De Directie
 
 
Naar boven