Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Algemene vergadering van Integrale keurt omvorming naar naamloze vennootschap goed

Algemene vergadering van Integrale keurt omvorming naar naamloze vennootschap goed en begint het transformatieproces.

Persbericht

Algemene vergadering van Integrale keurt omvorming naar naamloze vennootschap goed en begint het transformatieproces


Op vrijdag 10 juni heeft de buitengewone algemene vergadering van Integrale haar goedkeuring gegeven voor de verandering van de statuten. Dit is de officiële start van het omvormingsproces van gemeenschappelijke verzekeringskas naar naamloze vennootschap. De gewone algemene vergadering heeft de cijfers en de winstverdeling goedgekeurd.


De gewone algemene vergadering van Integrale heeft de rekeningen voor het boekjaar 2015 goedgekeurd, alsook de toekenning van een winstverdeling om een rendement van minstens 3,25 % te bereiken (zie persbericht van 27 mei). Aansluitend vond een buitengewone algemene vergadering plaats om de verandering van de statuten goed te keuren. Hiermee wordt officieel het omvormingsproces van gemeenschappelijke verzekeringskas in een naamloze vennootschap ingeluid.


Een pas opgerichte vzw (VLI) wordt het enige lid van Integrale gvk. Deze vzw heeft als doel een paritaire deelname in het beheer van de naamloze vennootschap verder te zetten in een aangepaste vorm. De vzw is samengesteld uit leden die de aangeslotenen vertegenwoordigen en leden die de bedrijven vertegenwoordigen. De vzw dient als forum voor werkgevers en aangeslotenen om te debatteren over de aanvullende pensioenen die Integrale beheert. Deze vzw zal zes bestuurders benoemen tijdens de volgende Raad van Bestuur. Het gaat om drie vertegenwoordigers van de werkgevers en drie vertegenwoordigers van de aangeslotenen.
Meer informatie over de omvorming naar NV vindt u door hier te klikken.


Integrale zal verder bestuurd worden in dezelfde geest waaraan de verzekeraar al sedert 1925 trouw gebleven is : strikte beheersing van de algemene kosten en een concurrentieel rendement, een kwaliteitsvolle dienstverlening, deelname aan het bedrijfsbeheer door leden-ondernemingen en aangeslotenen en transparantie.


De omvorming, gepland voor eind september 2016, zorgt voor een nieuwe inbreng van 60 miljoen EUR


De volgende stap is de omvorming naar naamloze vennootschap voorzien voor 30 september 2016.


Op basis van de huidige informatie omvat deze omvorming:

  • 79 miljoen EUR achtergestelde lening wordt omgezet in kapitaal
  • Nieuwe inbreng van 61 miljoen EUR, voornamelijk door de groep Nethys
  • Met het reservefonds, het garantiefonds, het fonds voor toekomstige winstdeelname, de herwaarderingsmeerwaarden en het saldo van de achtergestelde leningen, zal Integrale over een eigen vermogen en quasi vermogen beschikken van 441 miljoen EUR voor een balanstotaal van meer dan 3 miljard EUR.

De Solvency II-ratio op 31 december 2015 bedroeg 100 % en kwam overeen met het wettelijk vereiste niveau. Het omvormingsproject aangevuld met bijkomende maatregelen (leningen aan filialen, modelleringskeuzes,…) zullen deze ratio nog versterken. Integrale streeft naar een solvabiliteitsratio van 120 %.


Deze omvorming naar naamloze vennootschap is onderworpen aan de voorafgaandelijke vereiste goedkeuringen door de Nationale Bank van België.

Naar boven