Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale past haar gewaarborgde rentevoet voor levensverzekeringen aan

Omwille van de aanhoudende daling van de rentevoeten op de financiële markten heeft Integrale beslist om vanaf 1 januari 2017 haar gewaarborgde rentevoet te laten dalen naar 0,75%.

Omwille van de aanhoudende daling van de rentevoeten op de financiële markten heeft Integrale beslist om vanaf 1 januari 2017 haar gewaarborgde rentevoet te laten dalen naar 0,75%.

Waarom deze daling van de rentevoet?


Levensverzekeringen zijn langetermijnverbintenissen. Ze worden hoofdzakelijk gedekt door staatsobligaties van de eurozone. De rentevoeten van deze obligaties daalden de afgelopen jaren aanzienlijk. De Belgische obligaties op 10 jaar bieden momenteel een rendement aan dat onder de 0,6% ligt. Net zoals alle andere actoren op de markt kan Integrale deze situatie niet ontkennen en moet ze haar gewaarborgde rentevoet op lange termijn aanpassen.

 

Wat zijn de gevolgen voor de nieuwe en de bestaande contracten ?

 

De nieuwe rentevoet van 0,75% treedt in voege vanaf 1 januari 2017 :

 

1)   op alle nieuwe contracten,

2)   op alle nieuwe aansluitingen aan bestaande contracten,

3)   op de nieuwe stortingen voor de contracten met eenmalige premies,

4)   op de premieverhogingen voor de contracten met terugkerende premies.

 

De rentevoetaanpassing heeft geen invloed op de opgebouwde reserves van eind december 2016. Deze reserves genieten en zullen blijven genieten van de tariefschijven uit het verleden op basis van hun ingangsdatum en dit tot het einde van de looptijd van de contracten.

Wat zijn de gevolgen voor de sectorpensioenstelsels ?
 

De nieuwe rentevoet is eveneens van toepassing op :

  • ­ de bedrijven die aangesloten zijn aan een sectoraal pensioenstelsel dat beheerd wordt door Integrale;
  • de pensioenverbintenissen die toevertrouwd zijn aan Integrale in het kader van de zogenoemde “opting-out” van een sectorstelsel dat beheerd wordt door een andere pensioeninstelling

met naleving van de uitvoeringsbesluiten van het sectorpensioenplan die vastgelegd werden in collectieve arbeidsovereenkomsten en hun bijlagen.         

Welke invloed heeft deze aanpassing op het beleid van volledige winstverdeling?
           

Integrale, partner in levens- en groepsverzekeringen, behoudt haar beleid van concurrentiële rendementen en lage kosten. Tegelijkertijd voldoet ze aan de nieuwe solvabiliteitsvereisten die gelden sedert 1 januari 2016. Het gemiddeld gewogen nettorendement over 2016 zal pas bekend zijn na afsluiting van de rekeningen.

De gemiddelde gewogen nettorendementen die Integrale in 2014 en 2015 heeft toegekend, bedroegen respectievelijk 3,41% en 3,34%. Over de referentieperiode 2011-2015 konden de aangeslotenen van Integrale rekenen op een gemiddeld nettorendement van 3,52%.

We begrijpen dat deze verandering nogal technisch is. Voor alle bijkomende informatie blijven uw vertrouwde contactpersonen bij Integrale te uwer beschikking. Voor bijkomende vragen over dit bericht kan u contact opnemen met de communicatiedienst op het e-mailadres : info@integrale.be.


Het Directiecomité

Naar boven