Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Kapitaalverhoging

Het Directiecomité van Integrale wil een aantal verduidelijkingen en rechtzettingen geven bij de artikels die onlangs in de pers verschenen zijn.

Integrale blijft zich verder versterken binnen de context van Solvency II  
Op 1 januari 2016 is de nieuwe wetgeving voor verzekeringsmaatschappijen (Solvency II) in voege getreden. Deze wet verplicht verzekeraars er toe om een aanzienlijk eigen vermogen op te bouwen om zich tegen eventuele toekomstige crisissen te beschermen.

Onder haar oude statuut van Gemeenschappelijke Verzekeringskas had Integrale al verscheidene maatregelen genomen om zich voor te bereiden op Solvency II : 

  • een groot deel van de financiële resultaten werd aangewend om reserves op te bouwen;
  • er werd een garantiefonds opgericht dat gespijsd werd door externe investeerders;
  • eind 2014 werd een achtergestelde lening uitgegeven.

Om de financiële structuur van Integrale te bestendigen met nieuw eigen vermogen onder Solvency II was de Raad van Bestuur in 2016 tot de conclusie gekomen dat de juridische structuur van gemeenschappelijke kas niet meer geschikt was. De Raad heeft toen beslist om Integrale om te omvormen naar naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 164 miljoen euro. Nethys nv, Ogeo Fund OFP, Apicil Prévoyance (voorzorgsinstelling naar Frans recht), Patronale Life nv en de vzw VLI zijn aldus aandeelhouder van Integrale nv geworden. 

Waarom vandaag een kapitaalverhoging?
De prudentiële toezichthouder van de verzekeringssector, de Nationale Bank van België, vraagt aan verzekeraars die voornamelijk actief zijn in levensverzekeringen om te beschikken over eigen vermogen dat hoger is dan wat de Solvency II-normen voorschrijven om bestand te zijn tegen de onzekerheden tijdens perioden met lage rentevoeten. Hoewel Solvency II een solvabiliteitsratio van 100 % oplegt, stelt Integrale een ratio voorop die dicht bij 150 % ligt. Dit niveau zou Integrale bovendien vrijstellen van het aanleggen van een bijkomende voorziening, opgelegd door de regulator. 

Het is in deze context dat Nethys nv beslist heeft tot een kapitaalverhoging van ongeveer 165 miljoen euro. De hoofdaandeelhouder van Integrale heeft onlangs zijn akkoord gegeven om deel te nemen aan deze kapitaalverhoging. De praktische modaliteiten voor de deelname van Nethys aan deze kapitaalverhoging (via inbreng in contanten en/of in natura) moeten nog gepreciseerd worden. De deelnemingen die eventueel door Nethys nv bij Integrale zouden geïnjecteerd worden in het kader van deze kapitaalverhoging zullen door Integrale voor een lange termijn worden bijhouden. 

De beoogde kapitaalverhoging zou het beschikbare eigen vermogen van Integrale onder Solvency II op meer dan 600 miljoen euro brengen en tot een solvabiliteitsratio leiden van dicht bij de 150 %. 

Voor de goede orde willen wij eraan herinneren dat Integrale steeds over voldoende middelen beschikt heeft om aan haar verplichtingen te voldoen. Deze beoogde kapitaalverhoging dient dus niet om tegemoet te komen aan liquiditeitsproblemen maar om de solvabiliteit van de onderneming duurzaam te versterken. 

Op basis van de momenteel beschikbare informatie voorziet het Directiecomité van Integrale voor boekjaar 2017 een operationeel resultaat (vóór aanvullende provisie en winstdeelname) van meer dan 25 miljoen euro. De algemene kosten van Integrale blijven stabiel op 0,45 % van de activa, een ratio die tot de beste van de markt behoort. Zoals bovendien het geval is voor vele andere ondernemingen die actief zijn in de verzekeringssector wordt Integrale geconfronteerd met een gevoelige verhoging van de kosten van haar Commissaris. Deze verhoging komt hoofdzakelijk door de versterking van deze functie onder Solvency II. 

Er zal de komende weken een nieuw persbericht gepubliceerd worden over de financiële resultaten van Integrale zodra de Raad van Bestuur de rekeningen formeel heeft afgesloten. 

Naar boven