Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Mededeling over het sectoraal aanvullend pensioenstelsel van het PC 209

Vanaf 2019 int het SFBM-bis de werkgeversbijdragen voor het aanvullend pensioen op basis van de DMfA-aangiftes.

Het “Sociaal Fonds voor de bedienden metaal-bis - Fonds voor Bestaanszekerheid", afgekort "SFBM-bis", is de inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor bedienden van de metaalverwerkende nijverheid.

 

Vanaf 2019 vertrouwt het SFBM-bis de inning van de werkgeversbijdragen voor het aanvullend pensioen toe aan het SFBM. Daar waar voorheen de inning via Integrale, als pensioeninstelling aan wie het beheer van het pensioenstelsel toevertrouwd werd, gebeurde, zal voortaan het SFBM de bijdragen op kwartaalbasis op basis van de DMfA-aangifte berekenen en factureren aan de aangesloten ondernemingen. De bijdragen worden vervolgens door het SFBM overgemaakt aan Integrale.

Deze aanpassing wijzigt de rechten van de aangesloten bedienden op geen enkele wijze. Ook de toepasselijke bijdragevoeten blijven behouden.

 

Begin 2019 zullen wij u uitgebreider informeren over de concrete werkwijze.

Naar boven