Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale en het Waals decreet voor deugdelijk bestuur

Het Waals decreet voor deugdelijk bestuur

De raad van bestuur van Integrale herinnert eraan dat Integrale, vóór de publicatie van het decreet, contact heeft opgenomen met het kabinet van minister De Bue om het probleem aan te kaarten dat de toepassing van het Waals decreet op een verzekeringsmaatschappij zoals Integrale zou veroorzaken. Integrale pleitte toen voor een kleine aanpassing aan de tekst die niet alleen eenvoudig te realiseren was maar ook te rechtvaardigen, gezien de parlementaire werken over het decreet de pensioenfondsen (OFP’s) uitsloot.  

 

De raad van bestuur van Integrale herinnert er ook aan dat er in juni 2018 beslist werd om de dialoog aan te gaan en dat meerdere contacten plaatsvonden met de minister en zijn medewerkers.

 

De raad van bestuur van Integrale stelt vast dat er geen enkel gevolg gegeven werd aan deze initiatieven en dat de raad op 14 augustus 2018 een hoger beroep heeft ingesteld voor schorsing en nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof in het belang van Integrale en haar aangeslotenen.

 

Gezien de verplichting die opgenomen is in het decreet om haar statuten te wijzigen in mei 2019, kreeg de raad van bestuur van Integrale, na de nodige stappen te hebben gezet voor deze statutaire aanpassing, het verbod opgelegd door zijn toezichthoudende autoriteit, de National Bank van België, om deze operatie uit te voeren die  beschouwd werd als onverenigbaar met de controlewetten en de Europese wetgeving.

 

Nadat deze weigering aan het Waalse Gewest was meegedeeld, moest de raad van bestuur van Integrale vaststellen dat er geen actie werd ondernomen om de situatie op te lossen.

 

Na meer dan vijftien maanden heeft de advocaat van het Waalse Gewest op 5 november 2019 om een eerste uitstel van de zitting van het Grondwettelijk Hof gevraagd en vervolgens om een tweede uitstel tot 18 december 2019. In wezen moest aan het Gewest de nodige tijd gegeven worden om voor het einde van het jaar een besluit aan te nemen waaruit zou blijken dat Integrale nooit onderworpen was geweest aan het decreet ‘deugdelijk bestuur’.

 

Op 5 december heeft de minister-president van het Waalse Gewest een ontwerpdecreet, gedateerd op dezelfde dag, gestuurd naar de voorzitter van de raad van bestuur van Integrale waarin gevraagd wordt dat Integrale haar vordering voor het Grondwettelijk Hof terugtrekt.

 

De juridische analyse gepresenteerd aan de raad van bestuur stelde:

-    dat de gekozen procedure geenszins toelaat dat een besluit vóór 18 december kan aangenomen worden, terwijl dit het geval had kunnen zijn indien het besluit uitging van een parlementair initiatief

-    dat de regering de Raad van State niet eens heeft gevraagd om een dringend advies uit te brengen over het ontwerp

-    dat het ontwerp zodanig is opgesteld dat het waarschijnlijk niet alleen ernstige wetgevende bezwaren zal opleveren, maar ook dat, verondersteld dat het wordt aangenomen, de tekst alleen betrekking heeft op pensioenfondsen en niet op verzekeringsmaatschappijen en dat dit Integrale niet zou vrijpleiten van de toepassing van het decreet ‘deugdelijk bestuur’.

 

Bezorgd om de belangen van de onderneming heeft de raad van bestuur helaas geconstateerd dat de aangekondigde voorwaarden niet vervuld zijn, zodat de belofte om zich terug te trekken enkel kan bevestigd worden als de verwachtingen van Integrale volledig worden ingelost tegen 18 december 2019.

Naar boven