Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Het rendement van Integrale voor het boekjaar 2019 in zes vragen

Dubbelinterview met Philippe Delfosse, Chief Executive Officer ad interim bij Integrale en Véronique Borlon, Chief Operating Officer

Eerst en vooral danken we onze 6.000 bedrijven en onze 170.000 aangeslotenen voor het vertrouwen dat ze in Integrale blijven stellen.

We zijn verheugd mee te kunnen delen dat de resultaten over boekjaar 2019 zeer goed zijn. De rendementen die we hieronder meedelen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 18 juni 2020.

Welke rendementen kent Integrale toe voor boekjaar 2019?

« De raad van bestuur van Integrale heeft beslist om voor 2019 een aanvullend rendement toe te kennen en aldus een minimum rendement te bereiken van 1,75 % voor de groepsverzekeringen, de individuele pensioentoezeggingen en de individuele levensverzekeringsproducten exclusief CertiFlex. We herinneren u eraan dat Integrale het vereiste bedrag om dit minimum nettorendement aan te bieden al in 2018 voorzien had », legt Véronique Borlon, Chief Operating Officer bij Integrale uit.

Rekening houdend met de waarborgen uit het verleden, bedraagt het gemiddeld gewogen nettorendement voor al onze aangeslotenen samen 3,08 %. Over een periode van 10 jaar betekent dat een rendement van 3,42 % gemiddeld per jaar.

Hoe presteert het productgamma CertiFlex?

« Voor de CertiFlex-producten bedraagt het minimum nettorendement 1,50 %. Dat betekent dat we een winstdeelname kunnen toekennen van 0,75 % op de contracten met een minimum rendement van 0,75 % », gaat Véronique Borlon verder.

Hoeveel bedragen de gewaarborgde intrestvoeten ?

« Voor de producten van de tweede pijler, die het merendeel van onze contracten uitmaken, behouden we tot het einde van de looptijd de intrestvoeten die van toepassing zijn op stortingen uit het verleden. Vandaag bieden we een gewaarborgd rendement aan op de premieverhogingen en op de nieuwe contracten van 0,75 %. Dit rendement is bij de hoogste op de markt en ligt in de lijn van de historiek van hoge rendementen van Integrale », voegt Philippe Delfosse, CEO ad interim en actuaris hieraan toe. Hij verduidelijkt ook dat « het gewaarborgd rendement voor het CertiFlex-productgamma 0,50 % bedraagt.»
Is het nog steeds mogelijk om bijkomende stortingen te verrichten op een Integrale 786-contract?

« Het product Integrale 786 wordt niet meer actief gecommercialiseerd maar blijft de favoriet van de klanten die nog steeds bijkomende stortingen kunnen verrichten op hun bestaande contract. Het gaat om een spaarverzekering (individuele tak 21-levensverzekering) die dit jaar opnieuw mooie resultaten neerzet. Wij zijn er ook fier op dat de consumentenorganisatie Test Aankoop dit product nog altijd opneemt als beste koop voor de bestaande contracten in haar uitgave Test Aankoop Invest », benadrukt Philippe Delfosse.

Hoe gaat het met het product "Integrale Perspective"?

« Ons fonds Integrale Perspective (individuele tak 23-levensverzekeringsbelegging) heeft in 2019 heel sterk gepresteerd : het rendement van het fonds Integrale Perspective – Immo bedraagt in 2019 7,63 %. Het rendement van het fonds Integrale Perspective – Test Aankoop bedraagt 15,69 %. Deze percentages zijn berekend na aftrek van de beheerskosten maar zijn exclusief instapkosten en verzekeringstaks”, analyseert Philippe Delfosse.
  
Wat is het effect van de Covid-19-crisis op bepaalde beleggingen, zoals de individuele tak 23-levensverzekeringen ?

« Ondanks de crisis bedroeg het incasso in april 2020 1 miljoen euro en 5,7 miljoen sedert het begin van het jaar, waaronder 60 % bijstortingen, wat bemoedigend is voor de toekomst. 
 
Sedert 1 januari 2020 vertoont het fonds Integrale Perspective – Immo een rendement van - 3,07 % (op 29/04/2020). Dit rendement klimt tot 8,44 % als we de prestatie analyseren sedert de lancering van het fonds op 28 juni 2017.
 
Voor het fonds Integrale Perspective - Test Aankoop stellen we vast dat het rendement sedert 1 januari 2020 teruggevallen is tot - 8,51 % (op 29/04/2020). Het rendement bedraagt - 1,09 % als we de prestatie van dit fonds analyseren sedert de lancering op  26 september 2018. Dat is veel, maar deze aanzienlijke daling dient gerelativeerd te worden in vergelijking met de nog veel grotere daling van de aandelenmarkten.

De coronaviruscrisis heeft voor grote spanningen op de financiële markten gezorgd. Het fonds Perspective - Test Aankoop, waarvan de evolutie afhangt van de financiële markten werd uiteraard niet gespaard. De spreiding van de portefeuille, de basis van goed financieel beheer, heeft er echter voor gezorgd dat het rendement op koers blijft. We behouden alle kansen om de langetermijndoelstelling van het fonds te halen: een jaarlijkse groei van gemiddeld 5 % per jaar.

Het fonds Perspective - Immo hangt minder af van de financiële markten. Slechts een klein deel van het fonds wordt belegd in GVV's (Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen) die getroffen worden door de huidige onrust »
, besluit Véronique Borlon.

Een in het verleden behaald rendement vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement.

Naar boven