Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Situatie op de financiële markten en de portefeuille van Integrale op 30/09/08

Sinds juli 2007 hebben de financiële markten zeer belangrijke dalingen gekend door de subprime crisis in de VS...

Sinds juli 2007 hebben de financiële markten zeer belangrijke dalingen gekend door de subprime crisis in de VS. Net als alle andere financiële instellingen werd ook Integrale blootgesteld aan bepaalde risico’s. De belangrijke bewegingen die we sinds begin september vaststellen, brengen sterke waardeveranderingen van ons financieel vermogen met zich mee.

Bankiers en verzekeraars beoefenen niet allemaal hetzelfde beroep en zijn blootgesteld aan andere risico's.
We benadrukken dat het merendeel van de verbintenissen van Integrale werden aangegaan in het kader van de tweede pijler (groepsverzekering).
 
Bij een groepsverzekering heeft de verzekerde slechts de mogelijkheid om de afkoop te vragen vanaf de leeftijd van 60 jaar of binnen beperkte voorwaarden voorzien door de wet. Hierdoor wordt Integrale in onzekere tijden niet geconfronteerd met het risico van massale afkoop zoals wel het geval zou kunnen zijn bij een bank of een verzekeraar met een belangrijke portefeuille van individuele levensverzekeringen.
 
Voorts blijkt uit voorzichtige hypotheses die wij hanteren, dat de inkomstenstroom (ontvangen premies verhoogd met financiële inkomsten en terugbetalingen van activa die op de einddatum komen) hoger zal zijn dan de uitgaven (werkingskosten en uit te keren kapitalen of rentes). Met andere woorden, Integrale is niet verplicht om activa van de hand te doen in deze turbulente tijden die de financiële markten doormaken.  
 
Een sleutelfactor : spreiding van de beleggingen
Bovendien mag men niet vergeten dat, zelfs al ondergaan de investeringen van Integrale de marktfluctuaties, onze beleggingen gespreid worden naargelang het type belegging (aandelen, obligaties, huurvastgoed en vastgoedleasing, leningen,...) en naargelang de debiteuren : Integrale waakt erover niet meer dan 3% van haar activa in de financiële instrumenten van éénzelfde debiteur te plaatsen.
 
Invloed op de rekeningen
Vanuit boekhoudkundig standpunt is het belangrijk een onderscheid te maken tussen het insolvabiliteitsrisico en het liquiditeitsrisico.
 
Integrale acteert waardeverminderingen op activa die ze aanhoudt in geval van duurzame minwaarde of als de terugbetaling ervan gevaar loopt.

De dalende noteringen van de obligaties ten gevolge van het quasi verdwijnen van de liquiditeit op de markten hebben enkel een reële invloed als de verzekeraar verplicht wordt een deel van zijn activa te verkopen. Dit is niet het geval bij Integrale.

Dezelfde redenering geldt voor de beleggingen in aandelen aangezien Integrale niet in individuele titels investeert maar in geïndexeerde beveks op de beursindex MSCI EMU.

Besluit
De waarde van onze activa blijft hoger dan de som van onze verplichtingen ten aanzien van al onze aangeslotenen. De solvabiliteitsmarge, de bijkomende opgebouwde voorzieningen en de dekkingen die de laatste jaren genomen werden op de aandelenportefeuille laten ons toe het hoofd te bieden aan het latente verlies dat Integrale zou ondergaan indien zij al haar activa zou moeten verkopen.
Bovendien is Integrale niet blootgesteld aan wisselrisico's aangezien al haar beleggingen gerealiseerd worden in Euro.
 
Integrale blijft in staat op korte en middellange termijn haar verplichtingen na te komen, zowel voor de collectieve overeenkomsten als voor de individuele contracten.
 
Op lange termijn mag men verwachten dat de financiële markten zich herstellen.
Bovendien lijkt het erop dat de tussenkomsten van verschillende Europese regeringen, die van de Belgische in het bijzonder, om de financiële instellingen te ondersteunen weldra hun vruchten zullen afwerpen.
 
De Effectieve Leiding
 
Voor meer informatie kan u terecht op het e-mailadres : newsletter@integrale.be.
Naar boven