Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Aanvullend pensioen voor een complete sector

Is het mogelijk om aanvullende pensioenstelsels aan te bieden voor alle werknemers in een sector? Ja, dat is mogelijk met de door de Paritaire Comités (PC) ingestelde sectorale pensioenstelsels. Integrale begeleidt sectoren bij de analyse, de definiëring, de uitvoering en het beheer van die stelsels.

Integrale is een pionier op dit vlak en beheert aanvullende pensioenstelsels van verschillende sectoren en subsectoren:

Oorsprong van het sectoraal aanvullend pensioen

Sectorale aanvullende pensioenen zijn geen nieuw verschijnsel. Ze bestaan al vele jaren en werden onlangs gedemocratiseerd.

De pioniers: de sector van de metaalfabrikatennijverheid

De sector van de metaalfabrikatennijverheid heeft duidelijk een pioniersrol gespeeld. In de metaalfabrikatennijverheid - een van de grootste sectoren in België - genieten arbeiders sedert 2000 van een sectoraal pensioenstelsel, en bedienden sedert 2002.

Democratisering van de sectorale pensioenen

De Wet over de Aanvullende Pensioenen (WAP) voerde in 2004 sectorale aanvullende pensioenen voor werknemers van elk type onderneming in. De democratisering van deze stelsel is sedertdien blijven toenemen. Het aantal werknemers dat nu toegang heeft tot een sectoraal aanvullend pensioen is spectaculair gestegen, toch blijft de hoogte van de bijdragen beperkt.

Werking

De Wet over de Aanvullende Pensioenen verplicht de sociale partners om zich te houden aan een aantal regels bij de inrichting van een sectoraal aanvullend pensioen. Die sociale partners komen samen in Paritaire Comités (CP) die bevoegd zijn om te onderhandelen over de loon- en werkvoorwaarden, waaronder het aanvullend pensioen.

Wie zijn de actoren?

  • De inrichter: het Paritair Comité dat als rechtspersoon beslist over de invoering van en de voorwaarden voor de uitvoering van het sectoraal stelsel.
  • De onderneming: de werkgever die onder een bepaald CP valt en personeel te werk stelt voor wie het sectoraal stelsel van toepassing is.
  • De pensioeninstelling (zoals Integrale): de verzekeraar die door het PC is gekozen voor de uitvoering van het sectoraal stelsel.
  • De aangeslotene: de werknemer in een onderneming die van het sectoraal stelsel kan genieten.

Hoe werkt het?

Het sectoraal pensioenstelsel wordt ingevoerd door een of meerdere collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Die CAO's bepalen het toepassingsgebied van het sectoraal pensioen. Voor bepaalde type ondernemingen kunnen ze afwijkende voorwaarden voorzien en die uitsluiten van het toepassingsgebied. De CAO's kunnen ondernemingen van de sector ook de vrijheid bieden om met een eigen pensioeninstelling te werken (opting out) in plaats van met de vooropgestelde instelling. Die afwijkingen gaan echter gepaard met zeer specifieke voorwaarden die de betreffende ondernemingen te allen tijde dienen na te leven.

Bij het opstarten van een sectoraal aanvullend pensioen is een goede kennis van de sector essentieel. Deze analyse dient in samenwerking met de sociale partners te gebeuren om tot duidelijke en precieze langetermijnakkoorden te komen. Integrale voert die voorbereidende werkzaamheden uit en helpt om de toepassingsvoorwaarden van elk sectoraal stelsel te definiëren.

Gewoon of sociaal sectoraal stelsel

Klassiek sectoraal stelsel

Het gewoon sectoraal stelsel is een verbintenis die alleen een aanvullend rust- en overlevingspensioen voorziet.

Sociaal sectoraal stelsel

Het sociaal sectoraal stelsel voorziet naast de gewone toezegging een solidariteitsluik. Een solidariteitsluik biedt personen die van een gewoon stelsel genieten de mogelijkheid om pensioenrechten op te bouwen voor de perioden waarin ze niet gewerkt hebben (voorbeelden: tijdelijke werkloosheid, werkonbekwaamheid, ouderschapsverlof, palliatief verlof …). De lijst met solidariteitsprestaties is uitgebreid en geregeld in een specifiek koninklijk besluit.

Het solidariteitsluik van een sectoraal stelsel vormt een afzonderlijke toezegging, de zogenaamde solidariteitstoezegging. De uitvoering van die toezegging wordt toevertrouwd aan een solidariteitsinstelling.

Als aan alle uitvoeringsvoorwaarden voldaan wordt, geniet het sociaal sectoraal stelsel van een fiscale incentive door vrijstelling van de belasting op de premies van het gewone luik. Het sociaal sectoraal stelsel wordt ook niet opgenomen in de loonnorm.

Harmonisering volgens het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden

De wet stelt dat vanaf 1 januari 2025 de verschillen in de behandeling van arbeiders en bedienden bij het aanvullend pensioen moeten zijn weggewerkt. De sectoren worden sterk geviseerd bij het harmoniseringsproces, want er wordt nog vaak een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden.

De WAP kent de sociale partners een belangrijke rol toe binnen dat proces. Een geleidelijke harmonisering van de statuten maakt het spreiden van de financiële last en het aanmerken van de complexiteit van de sectorale stelsels mogelijk.

De werkzaamheden van de sociale partners moeten voor 1 januari 2023 leiden tot collectieve arbeidsovereenkomsten die uiterlijk op 1 januari 2025 een einde maken aan de verschillende behandeling van arbeiders en bedienden.

De WAP voorziet dat de Paritaire Comités regelmatig een overzicht van hun werkzaamheden voor harmonisering doorgeven aan de NAR (Nationale Arbeidsraad).

De structuur van sommige Paritaire Comités is heel complex, hetzij omdat hun bevoegdheidsgebied beperkt is tot een bepaalde werknemerscategorie, hetzij omdat er geen symmetrie bestaat tussen de arbeiders en bedienden binnen een bepaalde sector.

Integrale is deskundig in sectorale aangelegenheden en staat de sectoren bij tijdens dit harmoniseringsproces.

De expertise van Integrale

Integrale beschikt over aanzienlijke ervaring op dit gebied. Wij bieden de sectoren een groot aantal voordelen bij het instellen en het beheren van hun sectorale aanvullende pensioenstelsels:

  • specifiek beheer op maat van elk sectoraal stelsel
  • partnerschap op lange termijn gebaseerd op snelle, feilloze dienstverlening
  • een op voorhand bekende tariefstructuur zonder verrassingen
  • regelmatige rapportage aan de inrichter en de verschillende toezichthoudende autoriteiten
  • juridische en fiscale monitoring

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven