Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Tak 21-levensverzekering

De levensverzekering met een gewaarborgd rendement

Uw spaargeld beleggen of het kapitaal van uw groepsverzekering herbeleggen (volledig of gedeeltelijk)? De Tak 21-producten van Integrale waarborgen rendement en veiligheid in de vorm van kapitaal of rente.

Voor wie?

 • Iedereen vanaf 18 jaar die een kapitaal wil investeren.
 • Elke aangeslotene die het kapitaal van zijn groepsverzekering ontvangt en dat wil herbeleggen.

Belangrijkste troeven

 • Veiligheid
 • Gewaarborgd rendement
 • Comfort : een regelmatig inkomen met de optie 'rente'

Voordelen

3 belangrijke voordelen van tak 21-(her)beleggingsproducten:

 • Geen onaangename verrassingen: de bedragen die uw contract vermeldt zijn hoe dan ook gewaarborgd in de vorm van rente of kapitaal!
 • Regelmatige aanvulling op uw gewone inkomsten: in tegenstelling tot klassieke beleggingsproducten (kasbons, obligaties, staatsobligaties) leveren beleggingen als lijfrenten periodieke (doorgaans maandelijkse) inkomsten bovenop andere inkomsten van de verzekerde.
 • Verlenging bij overlijden: de mogelijkheid om bij overlijden van de verzekerde de rente of het kapitaal geheel of gedeeltelijk te behouden ten voordele van de echtgeno(o)t(e) of één of meerdere begunstigden (overdraagbaarheid).

PREMIE

De verzekeringnemer betaalt een of meerdere verzekeringspremies

PRESTATIES

De verbintenis van Integrale om een bepaald of te bepalen bedrag uit te keren bij het overlijden van de verzekerde of op het einde van het contract bij leven van de verzekerde.

BEGUNSTIGDEN

Het kapitaal wordt toegekend aan de verzekeringnemer, zijn erfgenamen of een door hem aangeduide persoon.

Producten

Integrale (verzekeraar) en Ethias (agent) hebben sedert 2012 een akkoord over de distributie van levensverzekeringsproducten voor particulieren. Deze producten dragen de naam ‘CertiFlex’ en vervangen de producten 'Integrale 786' en 'Integrale 786 Fiscaal' waarvan alleen de bestaande contracten voortgezet worden (met de mogelijkheid om bij te storten).

 • CertiFlex-8

  Ik spaar minstens 8 jaar
  Spaarders vanaf 18 jaar die hun spaargeld 8 jaar lang niet nodig hebben

 • CertiFlex Pensioen

  Ik spaar tot aan mijn pensioen en geniet van een fiscaal voordeel
  Spaarders van 18 tot 64 jaar die hun spaargeld niet nodig hebben

  • voor de leeftijd van 60 jaar voor contracten die afgesloten werden voor de leeftijd van 55 jaar;
  • voor een periode van minstens 10 jaar, voor alle contracten die afgesloten werden vanaf de leeftijd van 55 jaar;
  • en die een maximale premie betalen van 990 euro of 1 270 euro.
 • CertiFlex Fiscaal

  Ik spaar en geniet van een bijkomend fiscaal voordeel
  Spaarders van 18 tot 64 jaar die hun spaargeld niet nodig hebben

  • voor de leeftijd van 60 jaar voor contracten die afgesloten werden voor de leeftijd van 55 jaar;
  • voor een periode van minstens 10 jaar voor alle contracten die afgesloten werden vanaf de leeftijd van 55 jaar;
  • en die een maximale premie betalen van 2 390 euro.

CertiFlex-8

CertiFlex Pensioen

CertiFlex Fiscaal

 • Tak 21
  Kapitaal en rentevoet gewaarborgd
 • Tak 21
  Kapitaal en rentevoet gewaarborgd
 • Tak 21
  Kapitaal en rentevoet gewaarborgd
 • Sparen
  niet aftrekbaar
 • Pensioensparen
  fiscaal aftrekbaar
 • Langetermijnsparen
  fiscaal aftrekbaar

Rendement

Spaarrendement = rentevoet + eventuele winstdeelname

 • Rentevoet

  Op 1 januari 2017 bedroeg de rentevoet 0,75 % op jaarbasis. Deze rentevoet is van toepassing op het gestorte bedrag, na afhouding van belastingen, instapkosten en eventuele beheerskosten.

  Voor de CertiFlex-producten is de geldende rentevoet van toepassing tot 31 december van het achtste jaar, nieuwe geldende rentevoeten zijn van toepassing op het gespaarde kapitaal voor een nieuwe periode van acht jaar, enzovoort.

  Voor de andere producten is de rentevoet op het moment van de storting van toepassing tot het einde van de looptijd van het contract.

  Latere stortingen genieten van de rentevoet die geldt op het moment van deze stortingen.

  Voor de producten met terugkerende premies (Gemengde van kapitalen bijvoorbeeld) blijft de oude rentevoet van toepassing op het terugkerende premieniveau dat bereikt was op het moment van de verandering van rentevoet, als deze hoger is dan nieuwe rentevoet.

 • Winstdeelname

  Integrale kan eventueel een jaarlijkse winstdeelname toekennen volgens de regels van het winstdeelnameplan dat van toepassing is voor het betreffende jaar.

  De toekenning van een winstdeelname door de verzekeraar is voorwaardelijk en hangt af van de eventuele winst die de verzekeraar boekt. Vervolgens moet de toekenning goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van Integrale en door de Nationale Bank van België. De winstdeelname kan dus niet wettelijk gewaarborgd worden, maar is definitief verworven na toekenning.

Uitvoering

 • Onderschrijving en informatie

  Elke nieuwe onderschrijving verloopt via Ethias (als agent van Integrale) overeenkomstig het van kracht zijnde hulpmiddel voor analyse. Ethias bezorgt de verzekeringnemer jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de situatie van de levensverzekering op 31 december.

 • Bescherming

  Bij faillissement van een verzekeringsmaatschappij erkend in België vallen de verrichte stortingen van de verzekeringnemer (min de eventuele verrichte opnames door de verzekeringnemer) plus de eventuele winstdeelnames en de reeds verworven rente onder het Belgische beschermingsmechanisme voor een bedrag tot 100 000 euro per persoon en per verzekeringsmaatschappij.

Lijfrente is een ideale oplossing voor regelmatige inkomsten, veiligheid en een gewaarborgd rendement.

PREMIE

Storting eenmalige premie door de verzekeringnemer.

PRESTATIES

De verbintenis van Integrale om een bepaalde rente uit te betalen volgens contractueel bepaalde termijnen en aan contractueel vastgelegde begunstigden.

BEGUNSTIGDEN

De rente wordt toegekend aan de verzekeringnemer of aan de door hem aangeduide perso(o)n(en).

Wie ontvangt een rente?

 • De verzekerde

  De verzekerde of de persoon die aangeduid is als begunstigde ontvangt een contractueel vastgelegde periodieke pensioenrente (meestal maandelijks) tot aan zijn overlijden.

 • De aangeduide begunstigde(n)

  Bij overlijden van de verzekerde wordt een periodieke overlevingsrente (een percentage van de pensioenrente) uitbetaald aan de begunstigde(n) in het verzekeringscontract. Deze rente wordt betaald tot aan het overlijden van de aangeduide begunstigde(n).

Het uiteindelijke rendement hangt af van verschillende elementen: de premie, de gewaarborgde rentevoet, de kosten, de winstdeelnames, de betalingsduur van de rente en de fiscaliteit.

Premie

De verzekeringnemer beslist vrij over het bedrag van de eenmalige premie. Integrale adviseert een storting van minstens 25.000 euro. Het contract treedt in werking bij ontvangst van de premie.

Gewaarborgde rentevoet

De gewaarborgde rentevoet geldt voor de volledige looptijd van het contract (0,75 % op 1 januari 2017). De rentevoet is van toepassing op de nettopremie, na inhouding van de kosten, vanaf de maand waarin de premie ontvangen wordt.

Kosten

 • Instapkosten: 1 % van de gestorte premie. Geen instapkosten als de gestorte premie voortkomt uit een onmiddellijke herbelegging van een verzekering die bij Integrale het einde van de looptijd bereikt heeft.
 • Uitstapkosten: geen.
 • Beheerskosten: 1 % voor het beheer van de rente (de rente in het contract is een nettorente, na aftrek van deze kosten).

Winstdeelname

De contracten geven recht op een winstdeelname vanaf het jaar dat volgt op de betaling van de eenmalige premie.

De toekenning van een winstdeelname door de verzekeraar is altijd voorwaardelijk en afhankelijk van de eventuele winst die de verzekeraar boekt. Vervolgens moet de toekenning goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van Integrale en door de Nationale Bank van België.

Bij toekenning van een winstdeelname is de daaruit voortvloeiende renteverhoging gewaarborgd. Deze verhoging wordt toegepast op 1 juli.

De toekenning van een toekomstige winstdeelname kan wettelijk niet gewaarborgd worden.

Fiscaliteit

Er wordt een eenmalig contract zonder fiscale aftrekbaarheid opgesteld.

 • Bij instap: een belasting van 2 % als de gebruikelijke verblijfplaats van de verzekeringnemer in België gelegen is (belasting niet van toepassing bij een directe herbelegging van een verzekeringskapitaal van de 2de of 3de pensioenpijler).
 • Bij uitstap: geen belasting van toepassing.
 • Bij het betalen van de periodieke rente moet een jaarlijkse roerende voorheffing gelijk aan 3 % van het vestigingskapitaal van de rente aangegeven worden. Dit inkomen is los van de andere inkomsten belastbaar tegen een tarief van 30 %. Integrale houdt de roerende voorheffing niet in (uitgifte van een fiscale fiche 281/40), behalve bij niet-residenten (zie de preventieve afspraken voor dubbele belastingheffing).
 • Het eventuele overlijdenskapitaal of het kapitaal voor de overlevingsrente is niet onderworpen aan de personenbelasting (PB).
 • Erfrechten mogelijk.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven