Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Tak 23

Uw beleggingen spreiden

Een belegging in een tak 23-levensverzekering biedt u een potentieel hoger rendement dan een spaarrekening. U spaart op uw ritme, uw geld blijft beschikbaar  en u geniet van de voordelen van een levensverzekeringscontract.

Voor wie

 • Iedereen vanaf 18 jaar die een kapitaal wenst te beleggen en
 • Voor zover het beleggingsprofiel het toelaat.

Belangrijkste troeven

 • Hoger potentieel rendement
 • Flexibiliteit
 • Successieplanning
 • Fiscaal voordelig
 • Spreiding van uw beleggingen

Sedert 12 november 2020 mag Integrale geen nieuwe zaken meer aanvaarden, met inbegrip van levensverzekeringen Tak 23.

Voordelen

Een individuele tak 23-levensverzekering is een product zonder gewaarborgde interestvoet en zonder kapitaalswaarborg. Het product bestaat uit een belegging in een of meer interne fondsen. U koopt delen, 'eenheden' genaamd, van een of meerdere fondsen, waarmee uw tak-23 levensverzekering verbonden is.

5 voordelen van tak 23-producten :

 • Potentieel hoger rendement op lange termijn: tak 23-beleggingsverzekeringen zijn verbonden aan beleggingen die over lange termijn een potentieel hoger rendement opleveren dan tak 21-producten. Dit rendement is echter niet gewaarborgd.
 • Flexibel beleggen en opvragen: hoewel er uitstapkosten verbonden zijn aan kapitaalopvragingen, zijn deze in bepaalde gevallen degressief, aangezien het om middellange tot lange termijn beleggingsproducten gaat.
 • Mogelijkheden voor successieplanning: mits naleving van het erfrecht is dit type levensverzekering een interessant instrument voor successieplanning. Een tak 23-belegging is een verzekering met een begunstigde bij leven (meestal bent u dit zelf) én bij overlijden. De begunstigde bij overlijden kan u vrij bepalen. Wij raden aan om over deze mogelijkheid advies in te winnen bij uw notaris.
 • Geen roerende voorheffing: u betaalt geen roerende voorheffing op intresten en meerwaarden. Wel wordt er op elke premie een verplichte verzekeringstaks van 2 % voor natuurlijke personen of 4,4 % voor rechtspersonen geheven.
 • Geen taks op effectenrekeningen: het rendement van een tak 23-verzekering hangt af van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen, maar deze staan niet op een effectenrekening. Hierdoor is de effectentaks niet van toepassing.

Integrale Perspective

Integrale Perspective – Immo


Doelstellingen en investeringsbeleid van het fonds

Vastgoed is een robuuste sector.
Vastgoed kopen en huren gaat gepaard met aanzienlijke en niet te onderschatten investeringen, regelmatige controles, kosten en risico's. Een bron van stress voor niet professionelen.

Een alternatief om u deze stress te besparen: vastgoed toegankelijk maken via een individuele levensverzekering (tak 23). Het rendement ervan hangt af van de resultaten van het beleggingsfonds Integrale Perspective – Immo.

Door bakstenen om te vormen in “papier” geniet u met Integrale Perspective – Immo van de expertise die Integrale opgebouwd heeft in het beheer van vastgoed. Zo hoeft u zelf geen hoge bedragen rechtstreeks te investeren. De eerste storting om uw contract te openen bedraagt minimum 5.000 euro. Bijkomende stortingen zijn mogelijk ter waarde van minimum 2.500 euro. Het contract heeft een levenslange looptijd. We bevelen een beleggingshorizon van 5 jaar of meer aan.

Het fonds Perspective-Immo mikt op groei van uw activa zonder de lasten van vastgoedbeheer. Het beheersreglement van het fonds zet het beheersbeleid uiteen. Hieronder leest u er meer over.

Aanvullende documenten :

Netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds

De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds bedraagt €115,88 op 13 oktober 2021

Selecteer de periode waarover u de evolutie wenst te bekijken met de cursors onder de grafiek.

Samenstelling van de portefeuille

Overzicht van de belangrijkste investeringenop 01/01/2021
Niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen met zorg voor u geselecteerd (*)
FM-A Invest nv
Tetris Office. The Loop Building one nv
Immo Fractal nv
Gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) genoteerd op EURONEXT
Ascencio
Befimmo
Lease Invest Real Estate
Retail Estate
Intervest Office & Warehouses NV
Andere verhandelbare effecten
Ghelamco Invest
Cash
(*) De selectiecriteria voor de niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen bij de oprichting van het beleggingsfonds Perspective - Immo :
 • Integrale bezit meer dan 50 % van de deelnemingen in de niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschap.
 • De gebouwen van deze vennootschappen worden verhuurd voor een looptijd van meer dan 6 jaar.
 • De waardering van de aandelen van deze vennootschappen is positief sedert hun oprichting.

Belangrijkste risico’s

Operationele risico’s

Om de beleggingsdoelstelling te behalen die vastgelegd werd in het reglement van het fonds kan Integrale beleggen in verschillende klassen of soorten activa en in variabele verhoudingen, in functie van de marktomstandigheden.

Bij abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheerstechnieken van een beleggingsfonds echter ondoeltreffend of ongunstig blijken.

Om de controle te behouden over Integrale Perspective - Immo, bezit Integrale meer dan 50 % van de aandelen van de niet-beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen waarin het fonds investeert. Integrale heeft bovendien een overheersende rol in het beheer van de maatschappijen en specifiek in de aankoop of de verkoop van de gebouwen. Integrale garandeert ook dat de interesten van de leningen afkomstig uit het investeringsfonds gestort zijn door de maatschappijen op contractueel vastgestelde vervaltermijnen. Het beheer van Integrale heeft een directe invloed op de resultaten van het fonds.

Tegenpartijrisico

Het onderliggend fonds kan verlies lijden wanneer de tegenpartij niet in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.

Kredietrisico

Een obligatie kan al zijn waarde verliezen wanneer de uitgever van de obligatie zijn schuld niet kan terug betalen op de vastgelegde vervaldatum.

Bij leningen die toegekend worden in Integrale Perspective – Immo als terugbetaling van kapitaal met een vaste looptijd (‘bullet krediet’) worden enkel de intresten op het geleende bedrag betaald door de ontlener gedurende de ganse looptijd van het contract. Het kapitaal wordt in een keer terugbetaald op de vervaldatum. Deze activaklasse houdt het risico in dat de schuldenaar niet in staat is om het kapitaal terug te betalen op de vervaldatum.

Vereffeningsrisico

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen bepaalde waardepapieren moeilijk snel verkoopbaar blijken of verkocht moeten worden met verlies. Dit is het geval bij niet-genoteerde vennootschappen in de vastgoedsector. In dat geval kan de berekening van de eenheidsprijs opgeschort worden en kan de datum van de waardering uitgesteld worden tot de eerstvolgende dag waarop de eenheidswaarde van het fonds berekend kan worden.

Het vereffeningsrisico daalt door een grotere spreiding van de activa. Op 1 januari 2018 zijn de aandelen in niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen in Integrale Perspective – Immo opgesplitst tussen vier bedrijven.

Het is niet omdat een deel van de activa van het beleggingsfonds bestaat uit aandelen in beursgenoteerde bedrijven dat het vereffeningsrisico vervalt.

Marktrisico

Het beleggingsfonds is blootgesteld aan het risico op verlies. Dit kan leiden tot prijsschommelingen van de activa waaruit het fonds bestaat.

Waarderingsrisico

De waarde die dagelijks gepubliceerd wordt door EURONEXT is de waarde die in aanmerking wordt genomen voor de wekelijkse berekening van de eenheidswaarde van de aandelen van de beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV).

Voor de wekelijkse berekening van de eenheidswaarde van de aandelen van de niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen is dit de laatste gekende waarde. De waardering van deze aandelen gebeurt maandelijks door Integrale op basis van de volgende onderdelen :

 • De leningen toegekend aan niet-beursgenoteerde vennootschappen actief in de vastgoedsector die Integrale om de drie maanden waardeert.
 • De leningen toegekend aan niet-beursgenoteerde vennootschappen actief in de vastgoedsector die Integrale om de drie maanden waardeert.

Voor de wekelijkse berekening van de eenheidswaarde wordt de laatste bekende waarde in aanmerking genomen voor de leningen toegekend aan de niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen. Integrale waardeert deze leningen om de drie maanden met de projectiemethode van toekomstige geldstromen. De toekomstige geldstromen voorzien in elke lening worden geactualiseerd met een rentecurve zonder risico gecorrigeerd met een spread om rekening te houden met het kredietrisico van de kredietnemer.

De verzekeringnemer draagt het financieel risico dat inherent is aan het verschil in waarderingsfrequentie van deze activa en de eenheidswaarde bij in- en uittrede in het beleggingsfonds.

Beheersrisico van de fondsen

Alleen de emittent van de financiële activa beschikt over de vereiste informatie om de productrisico’s te evalueren en de evaluatie uit te voeren. Het risico bestaat dat de investeringen niet het verwachte rendement opbrengen.

Verhuurrisico

De beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde aandelen in vastgoedvennootschappen kunnen hun waarde verliezen als de gebouwen (bijvoorbeeld : bureaus, magazijnen, centra voor begeleid wonen, verzorgingshuizen en rusthuizen) opgenomen in hun activa lijden onder verhuurleegstand of als de huurder de huur niet betaalt.

Kosten

Instapkosten

De instapkosten worden toegepast op de storting na afhouding van de taksen.
De instapkosten bedragen maximum 1,5 % van de gestorte premies.

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen 4 % van de waarde van de Overeenkomst tijdens het eerste jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst en dalen elk jaar met 1 %. Vanaf het vijfde jaar zijn er bijgevolg geen uitstapvergoedingen meer verschuldigd.

Er is geen uitstapvergoeding verschuldigd wanneer de overeenkomst opgezegd wordt binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd in geval van overlijden van de verzekerde.

Beheerskosten

De beheerskosten ten laste van het beleggingsfonds Integrale Perspective - Immo bedragen maximum 1,2 % per jaar. Ze worden berekend aan een rentevoet van 1/52ste per week. Ze worden automatisch afgehouden van de Waarde van de Eenheid.

Integrale kan kosten aanrekenen voor:

 • het nakijken of de Verzekerde nog in leven is;
 • het opsporen van de Begunstigden.

De kosten die aangerekend kunnen worden, mogen niet meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties en mogen niet meer dan €200 bedragen.

Fiscaliteit

Op de premies

Volgens de huidige regelgeving is deze overeenkomst onderworpen aan een taks van 2 % op de premies. Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.

Bij uitstap

Geen roerende voorheffing te betalen. Deze fiscale behandeling wordt toegepast volgens de geldende wetgeving en is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzekeringnemer. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Integrale Perspective – Test Aankoop


Doelstellingen en investeringsbeleid van het fonds

Het beleggingsfonds Integrale Perspective – Test Aankoop beoogt een toename van activa.

Om dit doel te bereiken investeert dit fonds in instellingen in collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) en dit voor 70 % - 100 % van haar activa.

De selectie van deze icbe’s wordt uitgevoerd volgens het principe van globale spreiding over internationale financiële plaatsen, economische sectoren en verschillende activaklassen zoals aandelen, obligaties en valuta’s.

De bepaling van een percentage van een beleggingscategorie of een icbe in het fonds hangt af van de lange termijn objectieven, het risico, de correlatie met andere activa en de spreidingsvereisten. Deze bepaling gebeurt in een context van dynamisch en flexibel beheer.

De aandelen van het fonds mogen maximum voor 20 % bestaan uit eenzelfde icbe.

Het fonds kan voor maximum 30 % aan andere effecten bevatten op haar doel te bereiken.

Het fonds mag contanten in euro bevatten voor maximum 30 % van haar activa.

In uitzonderlijke omstandigheden, zoals grote onzekerheid op de financiële markten, kunnen deze percentages gedurende een korte periode overschreden worden.

De gerealiseerde ontvangen meerwaarde en inkomsten (zoals intresten, dividenden of eventuele retrocessies) worden opnieuw in het fonds geïnvesteerd volgens het Beheersreglement.

Een minimum beleggingstermijn van 10 jaar wordt aangeraden.

Minstens 1 keer per maand onderzoekt Integrale de samenstelling van het fonds opnieuw. Indien nodig wordt de samenstelling bijgesteld.

Om de samenstelling van het fonds te bepalen baseert Integrale zich op een voortdurende en onafhankelijk uitgevoerde financiële analyse. De maatschappij die de onafhankelijke financiële analyses uitvoert op de ingangsdatum van dit beheersreglement en sedert de oprichting van het beleggingsfonds is de CVBA CONSUMENTENVERENIGING TEST AANKOOP met maatschappelijke zetel Hollandestraat 13 te 1060 Sint-Gillis, geregistreerd onder ket KBO-nr. 0425.989.356.

Aanvullende documenten :

Premies

De eerste storting bedraagt minstens € 5.000 (verzekeringstaks inbegrepen).Bijkomende stortingen bedragen minstens € 2.500 (verzekeringstaks inbegrepen). Als de bijstortingen per doorlopende opdracht gebeuren, bedragen ze minstens € 200 per maand.


Netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds

De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds bedraagt €112,35 op 13 oktober 2021

Selecteer de periode waarover u de evolutie wenst te bekijken met de cursors onder de grafiek.

Samenstelling van de portefeuille

Overzicht van de doelsamenstelling van het beleggingsfonds op 09/06/2021.
1/ Aandelen uit de eurozone 5 % Amundi ETF EMU High Dividend UCITS ETF
2/ Britse aandelen 5 % SPDR FTSE UK ALL SHARES UCITS ETF
3/ Zweedse aandelen 5 % XACT OMXS30 UCITS ETF
4/ Zwitserse aandelen 5 % AXA Word Funds Framlington Switzerland
5/ Canadese aandelen 5 % ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF
6/ Russische aandelen 5 % BNP Paribas Funds Russia Equity
7/ Zuid-Koreanse aandelen 5 %

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

8/ Japanse aandelen 5 % Comgest Growth Japan
9/ Chinese aandelen 5 % JPMorgan Funds - China Fund A
10/ Obligaties in euro 10 %

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

11/ Hoogrentende obligaties in euro 5 % DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield
12/ Obligaties in Zweedse kroon 5 % XACT Olbigation UCITS ETF
13/ Obligaties in Noorse kroon 5 % Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
14/ Staatsobligaties in USD 15 % iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
15/ Hoogrentende obligaties in USD 5 % Fidelity Funds - US High Yield Fund
16/ Obligaties in Japanse yen 10 % Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF
Totaal 100 %

Welke risico's zijn verbonden aan deze investering?

Dankzij de risico-indicator kan het risiconiveau van dit product tegenover andere producten beoordeeld worden. Hij geeft de waarschijnlijkheid weer dat dit product tot verlies zal lijden in geval van marktschommelingen of dat Integrale niet in staat zal zijn om u te betalen.

Op 26 september 2018 stemt de risico-indicator van het fonds Integrale Perspective – Test Aankoop overeen met 3 op 7.

De risico-indicator kan doorheen de tijd evolueren en wordt ten minste één keer per jaar berekend.

Integrale Perspective - Test Aankoop biedt geen enkele rendements- of kapitaalgarantie. Het is een individueel Tak 23-levensverzerkeringscontract. Het financieel risico wordt volledig door de verzekeringnemer gedragen.

Belangrijkste risico’s

Operationele risico’s

Om de beleggingsdoelstelling te behalen die vastgelegd werd in het reglement van het fonds kan Integrale beleggen in verschillende klassen of soorten activa en in variabele verhoudingen, in functie van de marktomstandigheden.

Bij abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheerstechnieken van een beleggingsfonds echter ondoeltreffend of ongunstig blijken.

Tegenpartijrisico

Het onderliggend fonds kan verlies lijden wanneer de tegenpartij niet in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.

Kredietrisico

Een obligatie kan al zijn waarde verliezen wanneer de uitgever van de obligatie zijn schuld niet kan terug betalen op de vastgelegde vervaldatum.

Bij leningen die toegekend zijn als terugbetaling van kapitaal met een vaste looptijd (‘bullet krediet’) worden enkel de intresten op het geleende bedrag betaald door de ontlener gedurende de ganse looptijd van het contract. Het kapitaal wordt in een keer terugbetaald op de vervaldatum. Deze activaklasse houdt het risico in dat de schuldenaar niet in staat is om het kapitaal terug te betalen op de vervaldatum.

Vereffeningsrisico

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen bepaalde waardepapieren moeilijk snel verkoopbaar blijken of verkocht moeten worden met verlies. Dit is het geval bij niet-genoteerde vennootschappen in de vastgoedsector. In dat geval kan de berekening van de eenheidsprijs opgeschort worden en kan de datum van de waardering uitgesteld worden tot de eerstvolgende dag waarop de eenheidswaarde van het fonds berekend kan worden.

Het vereffeningsrisico daalt door een grotere spreiding van de activa.

Marktrisico

Het beleggingsfonds is blootgesteld aan het risico op verlies. Dit kan leiden tot prijsschommelingen van de activa waaruit het fonds bestaat.

Beheersrisico van de fondsen

Alleen de emittent van de financiële activa beschikt over de vereiste informatie om de productrisico’s te evalueren en de evaluatie uit te voeren. Het risico bestaat dat de investeringen niet het verwachte rendement opbrengen.

Kosten

Instapkosten

De instapkosten worden toegepast op de storting na afhouding van de taksen.
De instapkosten bedragen maximum 1,5 % van de gestorte premies.

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen 4 % van de waarde van de Overeenkomst tijdens het eerste jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst en dalen elk jaar met 1 %. Vanaf het vijfde jaar zijn er bijgevolg geen uitstapvergoedingen meer verschuldigd.

Er is geen uitstapvergoeding verschuldigd wanneer de overeenkomst opgezegd wordt binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd in geval van overlijden van de verzekerde.

Beheerskosten

De beheerskosten ten laste van het beleggingsfonds Integrale Perspective – Test Aankoop bedragen maximum 0,80 % per jaar. Ze worden berekend aan een rentevoet van 1/52ste per week. Ze worden automatisch afgehouden van de eenheidswaarde.

Integrale kan kosten aanrekenen voor:

 • het nakijken of de Verzekerde nog in leven is;
 • het opsporen van de Begunstigden.

De kosten die aangerekend kunnen worden, mogen niet meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties en mogen niet meer dan €200 bedragen.

Fiscaliteit

Op de premies

Volgens de huidige regelgeving is deze overeenkomst onderworpen aan een taks van 2 % op de premies. Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.

Bij uitstap

Geen roerende voorheffing te betalen. Deze fiscale behandeling wordt toegepast volgens de geldende wetgeving en is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzekeringnemer. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Toepasselijk recht

De algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst hebben voorrang. De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen is van toepassing op het contract en tijdens de precontractuele periode.

Klachten

Alle vragen kunnen in eerste instantie gesteld worden aan de gebruikelijke contactpersoon voor het administratief beheer van de dossiers. Alle klachten in verband met dit product kunnen gericht worden aan de dienst “Solutions” van Integrale.

Integrale - Dienst Solutions – klachtenbeheer
Tel : +32 4 232 44 11 Fax : +32 4 232 44 51
E-mail : solutions@integrale.be

Per brief :
Integrale, Service Solutions,
Place Saint-Jacques 11/101,
B-4000 Luik.

Indien u niet tevreden bent met de oplossing die door Integrale voorgesteld wordt, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), Square de Meeûs, 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Andere belangrijke informatie

Integrale nv, verzekeringsmaatschappij onder het toezicht van de Nationale Bank van België (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel), erkend onder codenummer 1530 voor de levensverzekeringstakken 21, 23 en 27 waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Place Saint-Jacques 11/101, 4000 Luik, België - BTW BE 0221.518.504.

We raden de verzekeringnemers aan om de algemene en bijzondere voorwaarden en het beheersreglement van de overeenkomst aandachtig te lezen vooraleer de overeenkomst aan te gaan. Elke beslissing om een tak 23-levensverzekeringscontract Integrale Perspective te onderschrijven, onderworpen aan het Belgisch recht, moet gebaseerd zijn op een grondige analyse van de algemene en bijzondere voorwaarden en het beheersreglement. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze kantoren en op onze website www.integrale.be. Integrale stelt elk jaar een financieel verslag op dat overgemaakt wordt aan de verzekeringnemer samen met een verklaring van het contract.

Bijkomende vragen?

Bel ons op het nummer : 02 761 04 76 (Danny Deboe - van 9u00 tot 17u00) of mail ons : perspective@integrale.be. Onze gespecialiseerde commerciële raadgever staat voor u klaar voor bijkomende inlichtingen over onze werking en om u te helpen bij het invullen van de documenten voor uw verzekeringsaanvraag.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven